De 11 meest gestelde vragen over studentenjobs

13/06/2016

Om de verlofperiodes of extra drukte op te vangen, doen veel werkgevers een beroep op studentenarbeid. Ook heel wat studenten zijn vragende partij om een cent bij te verdienen. Hierbij vindt u de antwoorden op de 11 meest gestelde vragen over studentenarbeid.

 1. Wie mag u als student tewerkstellen?
 2. Welk contract moet u uw student aanbieden?
 3. Is er een proefperiode van toepassing?
 4. Is een Dimona-aangifte verplicht?
 5. Vanaf welke leeftijd mag iemand als student werken?
 6. Hoe lang mag een student werken?
 7. Hoeveel uren geniet een student van het voordelige RSZ-tarief?
 8. Hoeveel wordt er op het loon ingehouden?
 9. Hoeveel moet een student minimum verdienen?
 10. Wat zijn de voorwaarden om het recht op kinderbijslag te behouden?
 11. Blijft een student ten laste van zijn ouders?

1. Wie mag u als student tewerkstellen?

Een student is een persoon die regelmatig ingeschreven is in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. Het gaat om personen die in hoofdstatuut student zijn. Er staat geen maximale leeftijd op het statuut van student.

Het gaat dus o.m. NIET om:

 • personen die enkel avondonderwijs volgen
 • leerlingen met een leerovereenkomst
 • schoolstagiairs

​Terug naar boven

2. Welk contract moet u uw student aanbieden?

Studenten moeten tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst. Voor elke student dient u een afzonderlijk contract in tweevoud op te stellen, uiterlijk op het tijdstip waarop de student in dienst treedt. De student moet tekenen voor ontvangst van het arbeidsreglement.

Het studentencontract is een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde duur van minder dan 12 maanden. Een student die minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, kan dus geen student meer zijn.

U dient uw studentenovereenkomsten gedurende 5 jaar te bewaren op de plaats waar de student tewerkgesteld werd.

Een voorbeeldcontract vindt u hier en op ADMB Online.

​Terug naar boven

3. Is er een proefperiode van toepassing?

Ja, de eerste drie arbeidsdagen worden automatisch als de proefperiode beschouwd. Deze proefperiode geldt van rechtswege.

​Terug naar boven

4. Is een Dimona-aangifte verplicht?

Ja. Wanneer het contract ondertekend is en vooraleer de student begint te werken, moet u een Dimona-aangifte doen. U dient uitdrukkelijk aan te duiden dat het een student betreft (= Dimona STU). U vermeldt ook de datum van de in- en uitdiensttreding en het aantal dagen van tewerkstelling.

​Terug naar boven

5. Vanaf welke leeftijd mag iemand als student werken?

Vanaf 15 jaar, op voorwaarde dat deze jongere de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs doorlopen heeft. Als dit niet het geval is, dan is het vanaf 16 jaar. Er staat geen maximumleeftijd op het statuut van student.

​Terug naar boven

6. Hoe lang mag een student werken?

Op het vlak van de arbeidsduur gelden speciale regels voor minderjarigen en voor de meerderjarigen gelden de algemene regels: 

 • Studenten jonger dan 18 jaar mogen maximaal 5 dagen per week werken en slechts in uitzonderlijke gevallen op zondag tewerkgesteld worden. 
 • Studenten vanaf 18 jaar mogen maximum 6 dagen per week werken en elke zondag, indien de wet of de sector dit toelaat. 

Wanneer de duur van de arbeid meer dan vier en een half uur bedraagt, heeft de jeugdige werknemer recht op een half uur rust. Van zodra een student meer dan 6 uren werkt, heeft hij recht op 1 uur rust. Meerderjarigen hebben na maximaal 6 uren werken recht op minstens een kwartier pauze.

Nachtarbeid is in principe verboden, zowel voor jeugdige werknemers als voor meerderjarigen. In bepaalde uitzonderingsgevallen, zoals in de horeca, is nachtarbeid echter wel toegelaten. Jeugdige werknemers van meer dan 16 jaar mogen in de horeca tot uiterlijk 23 uur werken, op voorwaarde dat ze na het werk nog naar huis kunnen met het openbaar vervoer of met vervoer waarin de werkgever voorziet.

​Terug naar boven

7. Hoeveel uren geniet een student van het voordelige RSZ-tarief?

Om te kunnen werken tegen verminderde sociale bijdragen, beschikt een student over een contingent van 475 uren per kalenderjaar. Voor de telling geldt de Dimona-aangifte.

De jobstudent mag méér dan 475 uren werken, maar vanaf het 476ste uur gelden de gewone RSZ-bijdragen.

Studenten kunnen hun aantal gewerkte uren raadplegen op de website www.studentatwork.be of via de mobiele app student@work. U kan aan uw student een attest vragen dat ze kunnen downloaden op www.studentatwork.be. Via een code op dit attest kan u het actuele saldo van aantal uren solidariteitsbijdrage nagaan.

​Terug naar boven

8. Hoeveel wordt er op het loon ingehouden ?

Sociale zekerheid

Indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, is er enkel een beperkte RSZ-solidariteitsbijdrage verschuldigd (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student). Dat is precies de reden waarom het interessant is om studenten in te schakelen.

Bedrijfsvoorheffing

Indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld, wordt er geen bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht.

Deze solidariteitsbijdrage én de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing gelden enkel indien de student met een studentenovereenkomst werkt tijdens niet-verplichte aanwezigheidsperioden in de onderwijsinstelling, en dit voor maximaal 475 uren per kalenderjaar bij alle werkgevers samen.

​Terug naar boven

9. Hoeveel moet een student minimum verdienen?

U moet minstens het sectorale barema betalen. Uw sector kan in aparte loonschalen voor studenten voorzien.

De student heeft, net als uw vaste medewerkers, ook nog recht op een tussenkomst voor het woon-werkverkeer.

​Terug naar boven

10. Wat zijn de voorwaarden om het recht op kinderbijslag te behouden?

Een student mag maximaal 240 uren werken per kwartaal om het recht op kinderbijslag (voor dat kwartaal) te behouden. In het derde kwartaal (juli – augustus – september) mag een student onbeperkt werken tenzij dit de laatste zomervakantie betreft. De laatste zomervakantie van de student is eveneens beperkt tot de 240-urennorm. Er is geen inkomensnorm van toepassing voor studentenarbeid.

Indien de jongere een ondernemingsopleiding, leercontract of opleiding deeltijds onderwijs is er wel een inkomensnorm van toepassing. Voor verdere vragen kan u terecht bij ADMB Kinderbijslagfonds.

​Terug naar boven

11. Blijft een student ten laste van zijn ouders?

De student die op 1 januari 2018 deel uitmaakt van het gezin van zijn beide ouders én in 2017 tewerkgesteld wordt met een studentenovereenkomst, mag in 2017 maximaal € 6.845,51 bruto verdienen als dit loon onderworpen was aan de solidariteitsbijdrage (€ 8.669,96 bruto als de student opgroeit in een éénoudergezin). Indien op het loon volledige RSZ-bijdragen verschuldigd waren, dan ligt het plafond hoger.

​Terug naar boven

Wenst u een student aan te werven, en heeft u nog geen personeel in dienst?
Contacteer ADMB HR Services.

Wenst u een student aan te werven, en heeft u al personeel in dienst?
Contacteer ADMB Sociaal Bureau.

Sitemap