Disclaimer

Dit document beschrijft de rechten, plichten en gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de online toepassingen van Groep ADMB. U leest hier meer over hoe Groep ADMB omgaat met uw persoonlijke gegevens, wat Groep ADMB verwacht van gebruikers van zijn online toepassingen en wat deze gebruikers op hun beurt van Groep ADMB mogen verwachten. Heeft u een vraag of opmerking over deze disclaimer, neem dan contact op met Groep ADMB via het contactformulier op deze website.

Definitie

 • De benaming ‘Groep ADMB’ in deze disclaimer slaat op alle verbonden rechtspersonen die deel uitmaken van de HR-dienstengroep ADMB. 
 • Onder gebruiker wordt verder begrepen elke persoon, ongeacht zijn hoedanigheid (klant, boekhouder, werknemer,…), die gebruik maakt van de websites en/of online applicaties, al dan niet beveiligd, beheerd door Groep ADMB. 

Privacy

 • Groep ADMB kan persoonlijke informatie verzamelen en bewaren (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, surfgedrag ...) bij elke online handeling. Deze informatie kan door Groep ADMB gebruikt worden voor diverse doeleinden (optimalisering van dienstverlening, marketing,…) en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. 
 • De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 • Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan. Hij kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Dit gebeurt door een gedagtekend en ondertekend verzoek conform de wettelijke bepalingen. 
 • Groep ADMB maakt gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen worden. 
 • Groep ADMB maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Voor meer info over de gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar Google. 

Intellectuele eigendomsrecht

 • Alle intellectuele eigendomsrechten van de logo’s op de website, het auteursrecht op de teksten, het auteursrecht op de ondersteunende computerprogramma’s en de applicaties (niet limitatief) behoren toe aan Groep ADMB. 
 • Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze van gebruik en de vorm waaronder dit gebruikt wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Groep ADMB, is ten stelligste verboden, met uitzondering van het gebruik voor puur informatieve doeleinden voor eigen gebruik. 

Toegang tot de online applicaties

 • De beveiligde applicaties van Groep ADMB zijn enkel toegankelijk via een unieke identificatieprocedure. De gebruiker dient er voor te zorgen dat deze identificatieprocedure strikt persoonlijk gebeurt en dat de login-gegevens vertrouwelijk blijven en niet in handen van derden komen.

Gebruik van de online applicaties

 • De gebruiker kan, conform de overeenkomsten, gebruik maken van de aangeboden online applicaties. Het gebruiksrecht van de online applicaties is niet-exclusief. Groep ADMB kan dit recht op elk ogenblik, om gegronde redenen, wijzigen of beëindigen.
 • De gebruiker zal de online applicaties gebruiken conform het goed huisvaderschap. 
 • De gebruiker aanvaardt alle door Groep ADMB uitgevoerde updates. 
 • Wanneer de gebruiker zelf documenten oplaadt in een online applicatie dan geeft de gebruiker het reproductierecht van elk opgeladen document aan Groep ADMB.
  Dit reproductierecht zal enkel binnen de Groep ADMB gebruikt worden voor eigen doeleinden.

Vertrouwelijkheid

 • De gebruiker verbindt zich ertoe om de informatie uit de online applicaties van Groep ADMB strikt vertrouwelijk te houden en onder geen beding te commercialiseren en/of over te maken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Groep ADMB.
 • De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te garanderen.

Aansprakelijkheid

 • Alle diensten die Groep ADMB via zijn websites en online applicaties – al dan niet beveiligd – ter beschikking stelt, maken een middelenverbintenis uit.
 • Gezien de snelle evolutie van de (sociaal)juridische informatie is Groep ADMB niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten, en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website. Niettemin stelt Groep ADMB alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken. Indien bepaalde informatie niet correct is, gelieve Groep ADMB zo snel mogelijk te verwittigen. In dit geval stelt Groep ADMB alles in het werk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • De aangeboden simulaties op deze website mogen niet verward worden met een offerte. De voorgestelde waarden en resultaten zijn richtinggevend en dienen dan ook als dusdanig geïnterpreteerd te worden.
 • Groep ADMB is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt op externe sites waarnaar Groep ADMB op zijn site een koppeling (hyperlink) voorziet.
 • Groep ADMB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet optimaal functioneren van de aangeboden dienstverlening als gevolg van het niet of slecht functioneren van de hardware van de gebruiker. Groep ADMB kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden onlinedienstverlening, tenzij haar grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
 • De onbeschikbaarheid van de applicaties en/of het niet tijdig of correct ontvangen van gegevens kan nooit aan Groep ADMB ten laste gelegd worden.
 • Groep ADMB is enkel aansprakelijk voor de rechtstreekse bewezen schade ingevolge zware fout. De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door Groep ADMB uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar. Voor zover de gebruiker van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de dertig dagen nà het zich manifesteren van de schade bij aangetekend schrijven te melden aan Groep ADMB.

Bevoegdheidsbeding

 • Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot de bepalingen van deze disclaimer.

Groep ADMB kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. 

 

Groups:
Sitemap