Medisch onderzoek

Aan de hand van gerichte medische onderzoeken adviseert de arbeidsgeneesheer, als een deskundige in het beheer van gezondheidsrisico's op het werk, de werkgever over de impact van de nog resterende gezondheidsrisico's op het bedrijf. Door hierbij in te grijpen kan de werkgever een gezondere werkomgeving creëren met een reductie van ziekteabsenteisme en een positievere werksfeer.

De werknemers zelf worden ingelicht over de mogelijke gezondheidsrisico's en -schade en de wijze waarop ze deze kunnen voorkomen.

Tevens is het de opdracht van de arbeidsgeneesheer om werknemers met (lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk op hun werk te reïntegreren.

Hieronder vindt u een overzicht van de wettelijk voorziene gezondheidsbeoordelingen:

Onderzoek bij werkhervatting

Verplicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan een periodieke gezondheidsbeoordeling, na een afwezigheid van minstens 4 weken ten gevolge van om het even welke ziekte, aandoening of ongeval, of wegens bevalling. Dit onderzoek gebeurt ten vroegste op de dag waarop het werk of de dienst wordt hernomen en ten laatste op de tiende werkdag daarna.

De werkneemsters voor wie één van de in de artikelen 42 of 43 van de Arbeidswet bedoelde maatregelen genomen werden en die bevallen zijn, moeten zo vlug mogelijk en uiterlijk acht dagen na het hervatten van het werk, een geneeskundig onderzoek ondergaan.

'Bezoek' aan de arbeidsgeneesheer voorafgaand aan de werkhervatting

Ingeval van arbeidsongeschiktheid, kan de werknemer, al dan niet onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht, rechtstreeks bij de arbeidsgeneesheer een bezoek voorafgaan aan de werkhervatting vragen.   Mits toestemming van de werknemer kan de arbeidsgeneesheer overleg plegen met de behandelend arts en/of adviserend geneesheer.

Spontane raadpleging

Elke werknemer die al dan niet onderworpen is aan het gezondheidstoezicht, of met zijn akkoord de behandelende arts, kan rechtstreeks bij de arbeidsgeneesheer een spontane raadpleging vragen n.a.v. gezondheidsklachten waarvan hij of de behandelende arts meent dat deze arbeid gerelateerd zijn.

Onderzoek in toepassing van de moederschap bescherming of de lactatie

Wie zwanger is of borstvoeding geeft, heeft recht op passend en gezond werk. De arbeidsgeneesheer schrijft de nodige maatregelen voor.

Uitbreiding van het gezondheidstoezicht

De uitbreiding van het gezondheidstoezicht naar alle werknemers die tewerkgesteld worden in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van een werknemer die verplicht onderworpen is aan het gezondheidstoezicht gebeurt op basis van de resultaten van de risicoanalyse en op initiatief van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, van de werkgever, van een werknemersvertegenwoordiger of op advies van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

Voortgezet gezondheidstoezicht

De werkgever moet de nodige maatregelen nemen opdat de werknemers die blootgesteld werden aan bepaalde risico's kunnen genieten van gezondheidstoezicht na het einde van de blootstelling.
Dit is onder meer het geval bij blootstelling aan

  • asbest of asbesthoudende materialen
  • kankerverwekkende en mutagene agentia

Onderzoek in het kader van de aanvraag of verlenging van het rijgeschiktheid attest

De arbeidsgeneesheer zorgt, op vraag, ook voor de uitvoering van het medisch onderzoek en het afleveren van het 'rijgeschiktheid attest' nodig voor het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs C, C1, D, D1 of bezoldigd personenvervoer.

Periodieke gezondheidsbeoordeling

De aan het gezondheidstoezicht onderworpen werknemers worden periodiek uitgenodigd, naargelang de frequentie en de risicofactoren:

  • blootstelling aan fysische, biologische of chemische agentia
  • risico's op huid- of longaandoeningen
  • risico's van ergonomische aard (tillen)
  • risico's verbonden aan de moeilijkheidsgraad van het werk of met monotoon werk of repetitieve taken
  • risico's op psychosociale belasting
  • veiligheidsfunctie, functies met verhoogde waakzaamheid
  • andere factoren: jongeren, nachtarbeid, ploegenarbeid, thermische omgevingsfactoren...

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling (onderzoek bij aanwerving)

De werknemers die in dienst genomen worden om te worden tewerkgesteld in een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico worden onderzocht in de laatste fase van het rekruteringstraject maar vooraleer dat de betrokkenen effectief in dienst treden.

Onderzoek bij werkpost mutatie

Aan de werknemers die in dienst zijn en aan wie een andere werkpost of activiteit toegewezen wordt, kunnen andere risico's verbonden zijn. De arbeidsgeneesheer geeft hierover advies.

Re-integratie langdurig zieken: begeleiding op maat

Groups:
Sitemap