Wat als uw medewerker ziek wordt in het buitenland?

06/07/2017

Heel wat werknemers genieten momenteel van hun vakantie in het buitenland. Maar wat als uw medewerker ziek wordt tijdens een verblijf aan pakweg de Spaanse Costa del Sol en nadien het werk niet onmiddellijk kan hervatten? Welke verplichtingen heeft uw medewerker en heeft hij recht op gewaarborgd loon?

Verwittigingsplicht

Voor de verplichtingen die een werknemer heeft ten aanzien van zijn werkgever maakt het geen verschil als een werknemer zich tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid in België of in het buitenland bevindt.

Een werknemer moet zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen als hij door ziekte of een ongeval niet kan werken. Deze verplichting geldt ook wanneer de werknemer zich nog in zijn vakantieoord bevindt en het werk niet onmiddellijk kan hervatten. Dit kan per telefoon, e-mail, fax, sms,… of zelfs via een familielid of collega gebeuren.

Laat de werknemer het na om zijn werkgever onmiddellijk in te lichten? Dan is er geen recht op gewaarborgd loon voor die dagen arbeidsongeschiktheid vóór het datum dat hij zijn werkgever verwittigde.

Medisch attest

Daarnaast moet de werknemer ook vanuit het buitenland een geneeskundig attest aan de werkgever bezorgen. Om dit op tijd te doen, beschikt de werknemer over twee werkdagen vanaf de dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij een andere termijn vastgelegd werd in het arbeidsreglement.

Bij laattijdige attesten kan de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen vóór hij het attest ontving.

Is het attest opgesteld in een vreemde taal die de werkgever niet begrijpt, dan heeft hij het recht om een vertaling te vragen. Ook wanneer het niet mogelijk is om de duur van de arbeidsongeschiktheid te bepalen, kan de werkgever een origineel geneeskundig getuigschrift eisen dat aan de wettelijke voorschriften voldoet.

De periode van het gewaarborgd loon start vanaf de eerste ziektedag die vermeld staat op het geneeskundig attest, zelfs als de werknemer op dat moment nog in verlof was. Bij terugkeer zal er dus enkel recht zijn op het saldo van het gewaarborgd loon.

Controlearts in het buitenland?

Dat een werknemer zich in het buitenland bevindt, belet niet dat een medische controle door een controlearts mogelijk is. In de praktijk is zo'n controle echter moeilijk te realiseren.

Bovendien heeft de werkgever, bij het ontbreken van een tijdelijk verblijfadres, het recht om een controlearts langs te sturen op het thuisadres. Omdat de werknemer zich daar niet bevindt, en hij de medische controle dus onmogelijk maakt, is er geen gewaarborgd loon verschuldigd vanaf de datum van het controlebezoek.

Sitemap