Vervanging feestdagen vastleggen voor 2018

14/11/2017

Jaarlijks zijn er tien vastgelegde wettelijke feestdagen. Op deze dagen mogen werkgevers hun werknemers in principe niet tewerkstellen. Wanneer één van deze feestdagen samenvalt met een zondag of een andere, zogenaamde inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet de onderneming een vervangingsdag vastleggen.

Feestdagen 2018

Voor 2018 liggen de feestdagen vast op deze data:

 • 1 januari: Nieuwjaar
 • 2 april: paasmaandag
 • 1 mei: Feest van de Arbeid
 • 10 mei: O.L.H.-Hemelvaart
 • 21 mei: pinkstermaandag
 • 21 juli: nationale feestdag
 • 15 augustus: O.L.V.-Tenhemelopneming
 • 1 november: Allerheiligen
 • 11 november: Wapenstilstand
 • 25 december: Kerstmis

Vervangingsdagen

Wanneer één van bovenstaande feestdagen samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet de werkgever een vervangingsdag vastleggen op een normale activiteitsdag.

In 2018 vallen de nationale feestdag (21 juli) en Wapenstilstand (11 November) in het weekend, meer bepaald op een zaterdag en zondag. In veel ondernemingen zijn de zaterdag en zondag inactiviteitsdagen, wat betekent dat deze feestdagen vervangen moeten worden.

Een onderneming kan deze vervangingsdagen vrij kiezen, maar ze moeten wel binnen hetzelfde kalenderjaar vallen. Op deze manier garandeert de wetgever het recht op 10 feestdagen per jaar.

Procedure vastleggen vervangingsdagen

De vervangingsdagen voor feestdagen die op een zondag of gewone inactiviteitsdag vallen, moeten steeds vastgelegd worden via een specifiek cascadesysteem:

 1. In eerste instantie kunnen de paritaire comités de vervangingsfeestdag vastleggen met een algemeen verbindend verklaarde beslissing.
 2. Als op paritair vlak niets bepaald is, kan de ondernemingsraad een beslissing maken.
 3. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, dan mag de werkgever en de syndicale afvaardiging na onderling overleg beslissen.
 4. Wanneer er geen syndicale afvaardiging is, dan moet de werkgever het eens raken met een meerderheid van het verzamelde personeel.
 5. Als ook op dit vlak geen knopen doorgehakt kunnen worden, dan worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.
 6. Lukt zelfs dat niet, dan wordt de feestdag gewoon vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Bekendmaking

Wanneer een regeling uitgewerkt werd die voor de volledige onderneming geldt, dan moet de werkgever vóór 15 december van elk jaar, voor 2018 is dat dus 15 december 2017, in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedateerd bericht uithangen.

In dit bericht moeten de vervangingsdagen voor feestdagen staan, net als de toepassingsregels voor het nemen van inhaalrust als men toch gewerkt heeft. Een kopie van dit laatste bericht moet dan ook toegevoegd aan het arbeidsreglement.

Sitemap