‘Stage eerste werkervaring’ helpt Brusselse jongeren op weg op de arbeidsmarkt

12/12/2016

Tijdens een ‘stage eerste werkervaring’ zullen jonge niet-werkende werkzoekenden die zich na hun studies bij Actiris inschrijven een eerste werkervaring kunnen opdoen. Zo wil de overheid jongeren met een gebrek aan ervaring en concrete skills makkelijker aan een job helpen. Brussels minister van Werk Didier Gosuin moet wel nog bekendmaken wanneer deze nieuwe stagevorm precies zijn intrede doet.

Wie komt in aanmerking voor de ‘stage eerste werkervaring’?

De stage is gericht op jonge, niet-werkende werkzoekenden, die zich na hun studies bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris) ingeschreven. Deze jongeren moeten bij de aanvang van de stage aan vier voorwaarden voldoen:

  • jonger zijn dan 30 jaar;
  • in het bezit zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;  
  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • sedert ten minste 78 dagen bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Stageovereenkomst en begeleidingsplan

Voor de aanvang van de stage dienen de jongere, de stagegever en Actiris een stageovereenkomst af te sluiten. Daarnaast stellen de drie partijen samen een begeleidingsplan op dat onder andere de stagemodaliteiten en de verbintenissen van de elke partij bevat.

Minimum 3 en maximum 6 maanden

Een ‘stage eerste werkervaring’ duurt minimum 3 en maximum 6 maanden. De stagiair volgt dezelfde uurregeling die in de sector in kwestie van toepassing is voor een voltijds equivalent in een vergelijkbare functie. De stagegever is niet verplicht om de jongere in dienst te nemen na afloop van de stage.

De stagevergoeding

De stagiair ontvangt twee vergoedingen:

  • een dagelijkse stage-uitkering van € 26,82, betaald door Actiris;
  • een maandelijkse vergoeding van € 200, betaald door de stagegever. Deze vergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen.

De stagegever vult maandelijks een aanwezigheidsattest in dat de stagiair vervolgens overmaakt aan Actiris. Voor dagen waarop de stagiair onwettig afwezig is, heeft hij of zij geen recht op de stage-uitkering en -vergoeding.

Verplichte verzekeringen voor de stagegever

Vóór de aanvang van de stage dient de stagegever de stagiair te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk. Daarnaast moet de stagegever een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor alle schade die de stagiair tijdens de uitvoering van zijn taken aan derden zou kunnen berokkenen.

Sancties

Actiris is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de stage. Bij nalatigheden (geen verzekering, niet-betaling van de stagevergoeding, niet-naleving van de stageovereenkomst en het begeleidingsplan, voortijdige stopzetting van de stage zonder (voldoende) rechtvaardiging …) zal Actiris de stagegever zwaar kunnen straffen:

  • verbod om stagiairs in te zetten gedurende een periode van 1 tot 5 jaar;
  • terugtrekking van de nog tewerkgestelde stagiairs;
  • betaling van de resterende stagevergoeding indien de stage voortijdig stopgezet wordt zonder (voldoende) rechtvaardiging.

De betrokken stagiairs zullen hun stage bij een andere stagegever verder kunnen zetten.

Van kaderordonnantie tot uitvoeringsbesluit

Op 10 maart 2016 sloot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een kaderordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden in Brussel. Deze ordonnantie definieert stages als ‘elke beroepservaring bij een stagegever die kadert in het traject van de opleiding en tot doel heeft de inschakeling of herinschakeling van een werkzoekende op de arbeidsmarkt te bevorderen’.

Op 14 oktober 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad een uitvoeringsbesluit betreffende de ‘stage eerste werkervaring’. Het besluit beschrijft de modaliteiten van deze nieuwe stagevorm. Een besluit van 29 september 2016 legt de inwerkingtreding vast op 1/1/2017.

De nieuwe stage vervangt de instapstage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De lopende instapstages blijven echter onder de huidige bepalingen vallen.

Sitemap