Sectoren kunnen aan de slag met systeem loopbaansparen

05/02/2018

Het stelsel van loopbaansparen is één van de maatregelen binnen de Wet Werkbaar Wendbaar werk. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad kregen de kans om tegen 1 februari zelf een alternatieve regeling voor het loopbaansparen uit te werken, maar het water bleek te diep. Het gevolg is dat het wettelijk systeem ongewijzigd in werking trad op1 februari. Let wel: eerst zijn de sectoren aan zet, vooraleer u hier als onderneming mee aan de slag kan.

Tijd sparen

Werknemers kunnen wettelijke vakantiedagen niet opsparen. Op puur vrijwillige basis mogen werknemers wel de volgende uren of dagen opsparen die ze later als verlof kunnen opnemen:

  • vrijwillige overuren die de werknemer niet moet inhalen;
  • overuren waarvan de werknemer de keuze heeft om ze al dan niet in te halen;
  • conventionele verlofdagen die via een sectorale of ondernemings-cao worden toegekend en vrij te kiezen zijn door de werknemer;
  • bij glijdende werktijden: de uren die de werknemer meer presteerde dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en die op het einde van de referteperiode overgedragen kunnen worden.

In de toekomst kan een koninklijk besluit bepalen dat werknemers ook geldpremies, zoals eindejaarspremies, kunnen sparen om dit tegoed later als verlof op te nemen. Maar de concrete manier waarop die premies dan omgezet kunnen worden in tijd, moet de wetgever nog verduidelijken.

Pas na sectoraal akkoord

Loopbaansparen zal pas mogelijk zijn wanneer daar een kader voor uitgewerkt is binnen een sectorale cao. Wanneer de sector geen initiatief neemt binnen de 6 maanden nadat de voorzitter van het paritair comité deze vraag gekregen heeft, kunnen werkgevers het systeem zelf invoeren via een ondernemings-cao.
Een aantal aspecten moeten verplicht in de cao staan:

  • welke tijdsperiodes de werknemer kan sparen;
  • binnen welke periode medewerkers de tijdselementen kunnen opsparen;
  • de manier waarop werknemers tijd kunnen opnemen;
  • de waardering van het spaartegoed;
  • het beheer en de garanties voor de werknemers;
  • de vereffening.

De cao kan ook bepalen dat het spaartegoed overdraagbaar is en stelt dan de modaliteiten van deze overdraagbaarheid vast. Wie de opgespaarde tijd niet kan meenemen bij verandering van werk, kan kiezen voor de uitbetaling van het spaartegoed.

Sitemap