Ontwerpakkoord 2017-2018 voor paritair comité 200 is een feit

09/06/2017

Het ontwerpakkoord voor paritair comité 200, het aanvullend nationaal PC voor bedienden, is sinds 1 juni 2017 een feit. Dit ontwerp zal normaal gezien op 15 juni 2017 definitief bevestigd worden. We geven u alvast, onder voorbehoud, de belangrijkste aandachtspunten mee van het ontwerpakkoord.

Verhoging van lonen

Vanaf 1 oktober 2017 zullen de sectorale minimumloonschalen verhoogd worden. Bovendien bent u als werkgever verplicht om de reële bruto maandlonen met 1,1% te verhogen. De jaarlijkse, automatische verhogingen in het kader van loonschalen die gebaseerd zijn op beroepservaring en/of anciënniteit binnen uw onderneming of op sectoraal niveau tellen niet mee voor de verhoging van 1,1%.

  • Bestaat er een mogelijkheid om de verhoging in te voeren via een gelijkwaardig voordeel?

U kan er wel degelijk voor kiezen om de verhoging van de reële maandlonen door te voeren via een gelijkwaardig voordeel. Als er binnen uw onderneming een vakbondsafvaardiging is, moet er een bedrijfsakkoord gesloten worden, uiterlijk tegen 30 september 2017. Is er binnen uw onderneming geen vakbondsafvaardiging opgericht, dan moet u op het ogenblik dat de lonen van oktober 2017 betaald worden, uw bedienden schriftelijk en individueel inlichten over de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

  • Welke gelijkwaardige voordelen komen in aanmerking?

U kan de maaltijdcheque verhogen (via de werkgeversbijdrage met een maximale nominale waarde van 8 euro per cheque), ecocheques invoeren (als u de reeds bestaande regeling van ecocheques had omgezet in een alternatief voordeel), bijkomend verlof of een groepsverzekering toekennen,…

Het toekennen van loon in een groepsverzekering betekent een beduidend lagere kost. Ook uw medewerkers genieten hierbij een groter voordeel. Voor meer informatie of toewijzing van deze premie in de bestaande groepsverzekering, kan u contact opnemen met ADMB Verzekeringen.

Sectorale stelsels werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Het ontwerpakkoord voorziet dat werknemers vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 met SWT, het voormalig brugpensioen, kunnen gaan als ze een loopbaan hebben van 33 jaar (waarvan 20 jaar nachtarbeid of een aantal jaar zwaar beroep). Bijkomende sectorale voorwaarde is dat de werknemer 10 jaar anciënniteit moet hebben binnen de onderneming.
Daarnaast kunnen ook de bedienden met een lange loopbaan van 40 jaar én 10 jaar anciënniteit in de onderneming met SWT gaan vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018.

Tijdskrediet

De sector voorziet voor het tijdskrediet met motief ‘zorg’ en ‘ziek kind’ in een recht van 51 maanden. In het kader van landingsbanen is er recht op een uitkering vanaf 55 jaar voor bedienden die een lange loopbaan  van 35 jaar hebben, of een aantal jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn of minstens 20 jaar nachtarbeid gepresteerd hebben.

De premie van het sociaal fonds voor bedienden in het kader van tijdskrediet wordt tot eind juni 2019 behouden. Deze premie geldt voor:

  • Bedienden die een 1/5de loopbaan starten vanaf 60 jaar.
  • Bedienden die vanaf 55 jaar hun eindeloopbaan starten in het kader van een lange loopbaan van 35 jaar, een tewerkstelling van een zwaar beroep of minstens 20 jaar nachtarbeid gepresteerd hebben. Bijkomende voorwaarde in dit geval is dat de bediende het stelsel gestart heeft vóór 31 december 2018.

Opleiding

De cao rond opleidingen voor 2016-2017 wordt verlengd voor het jaar 2018. Dit betekent dat u in 2018 twee dagen opleiding moet toekennen aan uw werknemers volgens de bestaande modaliteiten. Volgende mogelijkheden doen zich voor:

  • Hebt u voor de periode 2016-2017 een bedrijfseigen plan opgesteld? Dan moet u dit plan herbevestigen ofwel aanpassen vóór de periode 2018.
  • Bent u voor de periode 2016-2017 toegetreden tot het suppletief opleidingsplan? Dan wordt dit automatisch verlengd vóór de periode 2018.

Sitemap