Loonbonus kan niet meer bij collectief ontslag met sluiting

28/11/2017

In het ontwerp van de Programmawet voegt de wetgever een uitsluiting toe bij het toepassingsgebied van de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. Een werkgever die een procedure opstart van collectief ontslag, die gepaard gaat met de sluiting van de onderneming, kan geen loonbonus meer invoeren.

Beperking toepassingsgebied

De werkgever die overgaat tot de procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming, kan geen loonbonus meer invoeren.

In de ‘Memorie van Toelichting’ bij de wet, verdedigt de wetgever dit als volgt:

Deze wijziging heeft tot doel tegenstrijdige en moeilijk te rechtvaardigen situaties te vermijden waarbij de werkgever, om gebruik te maken van het parafiscaal gunstig regime van het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, collectieve doelstellingen verbonden aan de resultaten van de onderneming vastlegt voor zijn personeel, dat hij wenst af te danken in het kader van een collectief ontslag met sluiting van de onderneming.

Het is niet logisch dat een werkgever enerzijds de noodzakelijke middelen vindt om een bonus toe te kennen, maar anderzijds de noodzakelijke middelen niet vindt om zijn personeel aan het werk te houden.

Inwerkingtreding

Deze uitsluiting geldt vanaf 1 januari 2018. De collectieve loonbonus blijft wel mogelijk als de cao of toetredingsakte bij de griffie van de FOD WASO neergelegd is vóór de aankondiging van het collectief ontslag.

Sitemap