Het zomerakkoord van de federale regering

10/08/2017

De federale regering heeft op 26 juli 2017 een akkoord bereikt over de begroting voor 2018 en over een globaal pakket aan sociaaleconomische hervormingen die vooral meer jobs moeten opleveren. Een belangrijke nieuwigheid is de hervorming van de vennootschapsbelasting maar er komen ook andere sociaalrechtelijke items aan bod in dit zomerakkoord. 

Arbeidsorganisatie 

Kortere opzegtermijnen bij begin tewerkstelling

Sinds 2014 is de proefperiode afgeschaft. Het zomerakkoord compenseert dit gedeeltelijk door  kortere opzegtermijnen in te voeren bij ontslag door de werkgever tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling.  

Anciënniteit

< 1 maand

< 2 maand

< 3 maand

< 4 maand

< 5 maand

< 6 maand

Huidige opzegtermijn (sinds 2014)

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

Toekomstige opzegtermijn

1 week

1 week

1 week

3 weken

4 weken

5 weken

Het is nog niet duidelijk wanneer deze verkorte opzegtermijnen in werking treden.

Nieuwe regeling outplacement

Werknemers met een opzeg van minstens 30 weken vallen onder het huidig algemeen outplacementstelsel. Volgens dit stelsel mag een werkgever die een contract opzegt de kost van een outplacementtraject, à rato van 4 weken, in mindering brengen van de opzegvergoeding. Werknemers van wie de gezondheidstoestand het op een onomkeerbare wijze niet toelaat om aan outplacement deel te nemen, zullen voortaan echter recht hebben op de integrale contractbreukvergoeding.

Het staat nog niet vast wanneer deze maatregel, en de procedure om aan te tonen dat men zich in deze situatie bevindt, in voege treedt.

Verruiming studentenarbeid

In veel sectoren mogen jongeren onder de 18 niet op zondag werken. Het is de intentie om dit vanaf 1 januari 2018 toch mogelijk te maken voor studenten in verschillende sectoren, onder andere in de detailhandel.

Daarnaast is studentenarbeid sinds 1 juli 2017 ook toegelaten voor jongeren in stelsels van alternerend leren en werken, voor zover ze de studentenarbeid verrichten bij een andere werkgever en de jongere geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgt.

Versoepeling invoering nacht- en zondagsarbeid e-commerce

Sinds de Wet Werkbaar Wendbaar Werk is het voor alle bedrijven mogelijk nachtarbeid uit te voeren in het kader van e-commerce. De logge procedure om dit in te voeren, werd echter niet aangepast.

Vanaf 1 januari 2018 komt er daarom een specifiek kader waarbij bedrijven nacht- en zondagsarbeid voor e-commerce kunnen invoeren door het arbeidsreglement aan te passen. Daarnaast zou de regering de mogelijkheid creëren om nachtarbeid in te voeren, buiten voormeld kader, door middel van een ondernemings-cao die afgesloten wordt met slechts één vakbond.

Uitzendarbeid in alle sectoren

In enkele sectoren, zoals de verhuissector en de binnenscheepvaart, bestaat er een verbod op het gebruik van uitzendkrachten. Dit wordt vanaf 1 januari 2018 opgeheven.

Mystery calls

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, geeft de overheid zijn fiat voor mystery calls. De sociale inspectie zal dus anonieme testen kunnen afnemen bij ondernemingen als er aan twee specifieke voorwaarden is voldaan:

  • er zijn objectieve aanwijzingen van discriminatie
  • de inspectie heeft een voorafgaande machtiging van de arbeidsauditeur

Terug naar boven

Loonkost en koopkracht 

Verdere uitvoering tax shift

In het licht van de begroting 2018 garandeert de federale regering een integrale uitvoering van de volgende fases van de tax shift. Zo betekent de 2de fase een verdere algemene verlaging van de bijdragevoet naar 25% voor de profitsector op 1 januari 2018, maar enkel nog met een structurele RSZ-vermindering  voor de lagere lonen. De verlaging van de bijdragevoet geldt niet voor de non-profitsector. Voor hen wordt de structurele RSZ-vermindering wel versterkt op 1 januari 2018. Op 1 januari 2019 wordt de laatste, 3de fase van de tax shift ingezet met een bijkomende, kleine versterking van de structurele RSZ-vermindering voor de lagere lonen binnen de profitsector.

Om de koopkracht van werknemers te verhogen, voorziet de tax shift een verdere wijziging van de tariefschijven in de personenbelasting en een verhoging van de fiscale werkbonus.

Verlaging loonkost jonge werknemers

Vanaf 1 januari 2018 zou de loonkost voor de aanwerving van jonge werknemers (tussen 18 en 21 jaar oud) verlaagd worden, zonder hierbij aan het netto-inkomen te raken. Dit zou gerealiseerd worden via een verhoogde fiscale aftrekbaarheid of via een RVA-premie.

Specifieke maatregelen voor de bouwsector

De regering wil sociale dumping in de bouwsector tegengaan door de loonkost te verminderen en een oplossing te vinden voor het afwijkend stelsel rond de opzeggingstermijnen.

Uitbreiding flexijobs 

Sinds eind 2015 bestaat het systeem van flexijobs in de horecasector. Dit houdt in dat werknemers met minstens een 4/5de job goedkoop kunnen bijklussen. De werknemer wordt niet (para)fiscaal belast op de inkomsten die hij verdient als flexijobber. De horecawerkgever is wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden aan de slag als flexijobbers. Bovendien wordt het systeem ook uitgebreid naar andere sectoren: de detailhandel, zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken en warenhuizen.

Aantrekkelijke winstpremie voor werknemers

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2018 een (para)fiscaal aantrekkelijke winstpremie uitkeren aan hun personeel. De werknemer zou daarbij een RSZ-bijdrage van 13,07% moeten afstaan en zou aan 7% belast worden terwijl het tarief van de vennootschapsbelasting geldt voor de werkgever. Om de premie toe te kennen moet er een eenvoudige procedure gevolgd worden. De winstpremie mag bovendien niet meer bedragen dan 30% van de loonmassa en valt buiten de loonnorm.

Grens belastingvrij inkomen voor vrijetijdswerk en werk in de non-profitsector

Inkomens die voortkomen uit vrijetijdswerk, specifieke functies in de non-profitsector en diensten van particulieren aan particulieren, zullen vanaf 1 januari 2018 voor maximaal € 500 per maand vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en belastingen. Dit geldt enkel voor personen met een hoofdactiviteit (minstens 4/5de -tewerkstelling) en gepensioneerden.

Vergoeding voor oudere werknemers met gewijzigde loopbaan

Er komt een kader om een vergoeding, vrijgesteld van bijdragen en belastingen, toe te kennen aan oudere werknemers die hun loopbaan wijzigen met loonvermindering. Het moet wel gaan om 60-plussers die van een voltijdse naar een 4/5de -tewerkstelling gaan of om 58-plussers die van een voltijdse veeleisende job (zoals nachtarbeid) naar aangepast lichter werk gaan. 

Gedeeltelijke opname van pensioen vanaf 2019

Door de invoering van een gedeeltelijk pensioen wordt het mogelijk om een deel van het pensioen op te nemen en tegelijk verder te werken en pensioenrechten op te bouwen. Het is de bedoeling om dit mogelijk te maken vanaf de leeftijd van het vervroegd pensioen. Deze maatregel streeft naar een vlottere overgang tussen voltijds werken en een definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.

Vrij aanvullend pensioen mogelijk voor werknemers

Het zomerakkoord zou de mogelijkheid voorzien dat werknemers kunnen intekenen op een vrij aanvullend pensioen met bijdragen die werkgever inhoudt op het loon.

Terug naar boven

Andere maatregelen 

In deze presentatie van premier Charles Michel kan u ook informatie over heel wat andere thema’s terugvinden. Vele maatregelen vragen echter nog verdere uitwerking.

Provikmo, de externe preventiedienst van Groep ADMB, bundelde alvast de  welzijnsmaatregelen die in het zomerakkoord aan bod komen. Voor meer informatie over maatregelen voor zelfstandigen verwijzen wij u dan weer graag door naar de collega’s van Zenito.  

Terug naar boven

Sitemap