ADMB Rechtsbijstand: uw antwoord op sociale conflicten

Hier vindt u een antwoord op onderstaande vragen.

Contacteer ons gerust indien u geen antwoord vond op uw vraag.

 

Waarvoor dient deze verzekering?

Als werkgever kan u vandaag of morgen het volgende overkomen:

 • Uw werknemer komt niet opdagen en laat niets van zich horen, zelfs niet als u een verbrekingsvergoeding vordert
 • Een ontslagen werknemer beweert dat hij jaren onder het loonbarema betaald werd en daagt u nu voor de Arbeidsrechtbank
 • U ontslaat een werknemer wegens dringende reden, waarop die de normale opzegvergoeding vordert en u dagvaardt voor de Arbeidsrechtbank
 • U vergeet de dimona-aangifte voor een nieuwe werknemer
 • U heeft een betwisting met de RSZ omtrent de "kosten eigen aan de werkgever"

In elk van deze gevallen hebt u een advocaat of raadsman nodig om uw belangen als werkgever te verdedigen. Met een serieus kostenplaatje als gevolg.

ADMB Rechtsbijstand neemt in dergelijke gevallen deze kosten voor zijn rekening!  Wij betalen zowel de erkend mediator en/of advocaat – die u vrij kan kiezen – als de gerechtskosten.

ADMB Rechtsbijstand komt jaarlijks tussen in zo'n 300 dossiers, waarbij de tussenkomst gemiddeld 3.250 euro per dossier bedraagt!

Door de komst van het nieuw sociaal strafwetboek zal het aantal controles en bijhorende gevolgen sterk stijgen.

 

Wanneer kan ik een beroep doen op ADMB Rechtsbijstand?

Enkele voorbeelden die u ook kunnen overkomen:

 • Na overleg met Sociaal Bureau ontslaat u een werknemer wegens dringende reden. Uw gewezen werknemer en zijn syndicaat vechten dit aan en vorderen de normale opzegvergoeding.  U wordt gedagvaard voor de Arbeidsrechtbank.   U beroept zich op de waarborgen van de ADMB RECHTSBIJSTAND om uw belangen te verdedigen.
 • Na ontslag beweert uw werknemer dat hij jaren onder het loonbarema betaald werd, dat overeenstemt met zijn beroepskwalificatie. Uw Sociaal Bureau adviseert om niet op de eis in te gaan. U wordt uiteindelijk gedagvaard voor de Arbeidsrechtbank. Uw advocaat behartigt uw belangen op kosten van ADMB RECHTSBIJSTAND.
 • De arbeidsinspecteur stelt vast dat u geen DIMONA heeft ingediend voor een werknemer. De arbeidsauditeur besluit om niet tot vervolging over te gaan maar geeft het dossier door aan de Directie Administratieve Geldboeten om u een administratieve geldboete op te leggen. ADMB RECHTSBIJSTAND staat in voor uw verdediging tijdens de administratieve procedure...
 • Als werkgever past u een gunstmaatregel toe die u gedeeltelijk vrijstelt van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. U wordt gedagvaard omdat de overheid meent dat u de gunstmaatregel ten onrechte of niet correct toepaste en vraagt u de doorstorting van de achterstallige bedrijfsvoorheffing.

Maar als werkgever kan u ook zelf uw rechten doen gelden:

 • Uw werknemer houdt het voor bekeken en blijft zonder meer weg van het werk.  U vordert een verbrekingsvergoeding, maar uw ex-werknemer blijft in alle talen zwijgen.  U schakelt uw raadsman in die uw ex-werknemer dagvaardt. ADMB RECHTSBIJSTAND neemt de kosten van uw advocaat en de kosten van de gerechtsdeurwaarder ten laste.
 • Uw werknemer veroorzaakt moedwillig schade aan de hem toevertrouwde gereedschappen. De schade wordt teruggevorderd voor de Arbeidsrechtbank. ADMB RECHTSBIJSTAND neemt hier ook de kosten van de expert, die uw schade vaststelde, ten laste.
 • Het arbeidsreglement van uw bedrijf vermeldt uitdrukkelijk dat de boetes voor verkeersovertredingen steeds ten laste van uw werknemer vallen. Toch kan het Openbaar Ministerie geen betaling verkrijgen van uw werknemer en u draait uiteindelijk voor alle boetes op. U beroept zich op ADMB RECHTSBIJSTAND om deze van uw (gewezen-)werknemer terug te vorderen.

 

Waar vind ik de algemene voorwaarden? 

 

U kunt deze hier downloaden.

 

Waarom werden de algemene voorwaarden uitgebreid?

Net als u stelt ADMB vast dat de samenleving ontzettend snel verandert. ADMB houdt daarom op regelmatige basis haar verzekeringsproducten tegen het licht om te toetsen of ze nog overeenstemmen met de realiteit.

Zo stelden we vast dat de inbreuken van niveau 3 en 4 op het Sociaal Strafwetboek in bijna alle gevallen gepaard gingen met overtredingen van niveau 1 en 2. Bij de verdediging van uw dossier maakt uw advocaat geen onderscheid tussen de verschillende inbreuken. Daarom vergoedt de polis ADMB Rechtsbijstand vanaf nu ook de kosten voor de verdediging van de inbreuken van niveau 1 & 2 in de geschillen waarin ook inbreuken van niveau 3 en/of 4 betrokken zijn.

Ook mediatie of bemiddeling wint aan belang bij het zoeken naar oplossingen voor geschillen. Daarom werd de polis uitgebreid met een dekking voor de tussenkomst van een erkend bemiddelaar of mediator.

Hoeveel bedraagt de premie?

De fiscaal aftrekbare bijdrage bedraagt 15 euro per tewerkstelling per jaar. De minimumpremie op jaarbasis bedraagt 45 euro.

 

Hoe werd mijn verzekeringspremie bepaald?

De aanrekening die u ontving bestaat uit twee delen:

1) de afrekening van het voorbije jaar (2016)

Deze werd gemaakt op basis van de voorschotpremie in 2016 en het effectief aantal tewerkstellingen in datzelfde jaar volgens de gegevens van uw Sociaal Bureau.

2) een voorschotaanrekening voor het huidige jaar (2017)

Deze werd berekend op basis van het bovenvermeld aantal effectieve tewerkstellingen in 2016. Personen die gedurende 2017 uit dienst gaan of in dienst komen, worden dan volgend jaar op dezelfde manier verrekend.

 

Hoe werd het aantal personen, vermeld op de afrekening, bepaald?

Bij het tellen van het aantal verschillende personen bekeken wij voor wie u vorig jaar een loon heeft betaald.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • iemand die reeds uit dienst is gegaan in januari 2015, maar nog loon gekregen heeft
 • een “extra” die bv. één weekend is komen helpen
 • iemand die langdurig ziek is, maar die u nog een loon betaalt

 

Het aantal personeelsleden is ten opzichte van vorig jaar sterk gewijzigd: moet ik hiervoor iets doen?

U hoeft hiervoor niets te doen. Gezien uw aanrekening 2017 een voorschotpremie is, wordt dit volgend jaar verrekend in de afrekening.

Groups:
Sitemap