ADMB Rechtsbijstand: uw antwoord op sociale conflicten

Hier vindt u een antwoord op onderstaande vragen.

Contacteer ons gerust indien u geen antwoord vond op uw vraag.

 

Waarvoor dient deze verzekering?

Als werkgever kan u vandaag of morgen het volgende overkomen:

 • Uw werknemer komt niet opdagen en laat niets van zich horen, zelfs niet als u een verbrekingsvergoeding vordert
 • Een ontslagen werknemer beweert dat hij jaren onder het loonbarema betaald werd en daagt u nu voor de Arbeidsrechtbank
 • U ontslaat een werknemer wegens dringende reden, waarop die de normale opzegvergoeding vordert en u dagvaardt voor de Arbeidsrechtbank
 • U vergeet de dimona-aangifte voor een nieuwe werknemer
 • U heeft een betwisting met de RSZ omtrent de "kosten eigen aan de werkgever"

In elk van deze gevallen hebt u een advocaat of raadsman nodig om uw belangen als werkgever te verdedigen. Met een serieus kostenplaatje als gevolg.

ADMB Rechtsbijstand neemt in dergelijke gevallen deze kosten voor zijn rekening!  Wij betalen zowel de advocaat – die u vrij kan kiezen – als de gerechtskosten.

ADMB Rechtsbijstand komt jaarlijks tussen in zo'n 250 dossiers, waarbij de tussenkomst gemiddeld 3.040 euro per dossier bedraagt!

Door de komst van het nieuw sociaal strafwetboek zal het aantal controles en bijhorende gevolgen sterk stijgen.

 

Wanneer kan ik een beroep doen op ADMB Rechtsbijstand?

Enkele voorbeelden die u ook kunnen overkomen:

 • Na overleg met Sociaal Bureau ontslaat u een werknemer wegens dringende reden. Uw gewezen werknemer en zijn syndicaat vechten dit aan en vorderen de normale opzegvergoeding.  U wordt gedagvaard voor de Arbeidsrechtbank.   U beroept zich op de waarborgen van de ADMB RECHTSBIJSTAND om uw belangen te verdedigen.
 • Na ontslag beweert uw werknemer dat hij jaren onder het loonbarema betaald werd, dat overeenstemt met zijn beroepskwalificatie. Uw Sociaal Bureau adviseert om niet op de eis in te gaan. U wordt uiteindelijk gedagvaard voor de Arbeidsrechtbank. Uw advocaat behartigt uw belangen op kosten van ADMB RECHTSBIJSTAND.
 • De arbeidsinspecteur stelt vast dat u geen DIMONA heeft ingediend voor een werknemer. De arbeidsauditeur besluit om niet tot vervolging over te gaan maar geeft het dossier door aan de Directie Administratieve Geldboeten om u een administratieve geldboete op te leggen. ADMB RECHTSBIJSTAND staat in voor uw verdediging tijdens de administratieve procedure...

Maar als werkgever kan u ook zelf uw rechten doen gelden:

 • Uw werknemer houdt het voor bekeken en blijft zonder meer weg van het werk.  U vordert een verbrekingsvergoeding, maar uw ex-werknemer blijft in alle talen zwijgen.  U schakelt uw raadsman in die uw ex-werknemer dagvaardt. ADMB RECHTSBIJSTAND neemt de kosten van uw advocaat en de kosten van de gerechtsdeurwaarder ten laste.
 • Uw werknemer veroorzaakt moedwillig schade aan de hem toevertrouwde gereedschappen. De schade wordt teruggevorderd voor de Arbeidsrechtbank. ADMB RECHTSBIJSTAND neemt hier ook de kosten van de expert, die uw schade vaststelde, ten laste.
 • Het arbeidsreglement van uw bedrijf vermeldt uitdrukkelijk dat de boetes voor verkeersovertredingen steeds ten laste van uw werknemer vallen. Toch kan het Openbaar Ministerie geen betaling verkrijgen van uw werknemer en u draait uiteindelijk voor alle boetes op. U beroept zich op ADMB RECHTSBIJSTAND om deze van uw (gewezen-)werknemer terug te vorderen.

 

Waar vind ik de algemene voorwaarden? 

 

U kunt deze hier downloaden.

 

Waarom werden de algemene voorwaarden uitgebreid?

De bestaande algemene voorwaarden van de polis ADMB Rechtsbijstand waren enkel geldig in geval van dagvaarding voor de arbeidsrechtbank.

Door deze uitbreiding speelt ADMB in op de vernieuwing van het Sociaal Strafwetboek.  Dit nieuwe Sociaal Strafwetboek maakt het namelijk mogelijk om voor een aantal inbreuken administratieve geldboetes op te leggen.

De nieuwe polis ADMB Rechtsbijstand vult deze leemte nu gedeeltelijk op en voorziet ook een tussenkomst tot 5.000 euro in de zuiver administratieve procedure voor de inbreuken van niveau 3 & 4, voorzien in dit nieuw sociaal strafwetboek.

U vindt hier een overzicht van deze inbreuken.  

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De fiscaal aftrekbare bijdrage bedraagt 15 euro per tewerkstelling per jaar. De minimumpremie op jaarbasis bedraagt 45 euro.

 

Hoe werd mijn verzekeringspremie bepaald?

De aanrekening die u ontving bestaat uit twee delen:

1) de afrekening van het voorbije jaar (2015)

Deze werd gemaakt op basis van de voorschotpremie in 2015 en het effectief aantal tewerkstellingen in datzelfde jaar volgens de gegevens van uw Sociaal Bureau.

2) een voorschotaanrekening voor het huidige jaar (2016)

Deze werd berekend op basis van het bovenvermeld aantal effectieve tewerkstellingen in 2015. Personen die gedurende 2016 uit dienst gaan of in dienst komen, worden dan volgend jaar op dezelfde manier verrekend.

 

Hoe werd het aantal personen, vermeld op de afrekening, bepaald?

Bij het tellen van het aantal verschillende personen bekeken wij voor wie u vorig jaar een loon heeft betaald.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • iemand die reeds uit dienst is gegaan in januari 2015, maar nog loon gekregen heeft
 • een “extra” die bv. één weekend is komen helpen
 • iemand die langdurig ziek is, maar die u nog een loon betaalt

 

Het aantal personeelsleden is ten opzichte van vorig jaar sterk gewijzigd: moet ik hiervoor iets doen?

U hoeft hiervoor niets te doen. Gezien uw aanrekening 2016 een voorschotpremie is, wordt dit volgend jaar verrekend in de afrekening.

Groups:

Sitemap