Zet u zich als bestuurder belangeloos in voor een vzw?

Het is vandaag niet eenvoudig om een vzw te besturen omwille van steeds strenger wordende wetgeving en regels. De kans dat u fouten maakt of niet voldoet aan alle verplichtingen neemt dan ook toe. Bovendien kan onwetendheid over bepaalde topics schade veroorzaken aan derden of aan de vzw zelf.

Enkele voorbeelden:

  • er wordt geen brandverzekering afgesloten waardoor de vzw in financiële moeilijkheden komt na een schadegeval;
  • jaarrekeningen worden niet (tijdig) ingediend waardoor een leverancier die op basis van die informatie niet meer zou leveren, schade lijdt;
  • de nabestaanden van het slachtoffer van een ongeval verwijten de vzw een gebrek aan opleiding en/of veilige werkomstandigheden en eisen een schadevergoeding;
  • een bestuurder engageert de vzw met te dure contracten of doet buitensporige uitgaven.

Naast de tendens dat (vermeende) benadeelden steeds sneller naar een rechtbank stappen om een schadevergoeding te bekomen, zullen advocaten niet langer enkel hun pijlen richten op de vzw, maar zullen zij ook steeds vaker u persoonlijk als bestuurder dagvaarden.

U laat uzelf dan persoonlijk bijstaan voor uw verdediging om de schade-eis af te wenden of in het slechtste geval de schade-eis zo veel mogelijk te beperken.

Lukt dit laatste echter niet of slechts gedeeltelijk, dan zou het best kunnen dat u uw eigen spaarcenten of persoonlijke bezittingen in spreekwoordelijke rook ziet opgaan.

ADMB Verzekeringen heeft de oplossing in huis.

Gelukkig kan de vzw haar bestuurders hiervoor verzekeren door middel van een polis “bestuurdersaansprakelijkheid”. Deze polis verdedigt de bestuurders van een vzw vanaf het moment dat een tegenpartij schade claimt omwille van bestuursfouten.

In tweede instantie vergoedt de polis ook de schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk gesteld wordt. Zo zal een vergetelheid of vergissing jouw privévermogen niet ruïneren.

Het zou immers jammer zijn dat u als bestuurder financieel gestraft wordt voor uw engagement en dat vzw’s ophouden te bestaan omdat sociaal-geëngageerde mensen - zoals uzelf – afhaken omwille van het risico dat ze lopen voor hun inzet.

Ten slotte, ook professionele vennootschappen kunnen een dergelijke polis afsluiten. Ook zij lopen namelijk in een harder worden economische omgeving in het vizier van (vermeende) benadeelden. In deze context van professionele vennootschappen is het trouwens perfect mogelijk dat één bestuurder een schadevergoeding van een andere bestuurder claimt.


Groups:
Sitemap