Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, zaakvoerder of mandataris in een vennootschap of vereniging loopt u steeds meer risico’s. Het is immers niet eenvoudig om een vennootschap of verenging te besturen omwille van steeds strenger wordende wetgevingen en regels. Met de polis ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid voorkomt u dat u persoonlijk opdraait voor de schadeclaims tegen uw bedrijf of vzw.

Waarom uw bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren?

Diverse trends zorgden ervoor dat  bestuurdersaansprakelijkheid vandaag actueler is dan ooit. 

 1. Steeds strenger wordende wetgeving en regels;
 2. Inperking van de bescherming door de vennootschap en managementvennootschap;
 3. Een algemene mentaliteitswijziging, waarbij (vermeende) benadeelden sneller en met grotere claims naar een rechtbank stappen;
 4. De algemene strategie van advocaten om naast de vennootschap of de vereniging ook de individuele bestuurders aansprakelijk te stellen;
 5. De steeds langer wordende lijst van personen/partijen die een claim kunnen indienen.

Wijzigende wetgeving

Door de jaren heen werden heel wat artikels in het Wetboek van Vennootschappen ingrijpend gewijzigd. Telkens kwamen bestuurders van vennootschappen of verenigingen iets meer in het vizier te lopen:

 • 1978: Art. 530: invoering van de vordering tot aanvulling van het passief;
 • 1984: Art. 633: versterking van de aansprakelijkheden mbt deficitaire toestanden;
 • 1991: Art. 562: invoering van de minderheidsvordering in aansprakelijkheid;
 • 1995: Art. 98 : versterking van de aansprakelijkheid verbonden aan het niet-neerleggen van de jaarrekeningen;
 • 1995: Art. 193 e.v.: invoering nieuwe na te leven verplichtingen bij vereffening;
 • 1997: Art. 492 bis: invoering van het misdrijf “misbruik van maatschappelijke activa”;
 • 1997: Art.96: nieuwe voorschriften mbt tot het jaarverslag ingeval van verlieslijdende vennootschap.

In 2002 werd verder gesleuteld aan de inperking van de bescherming door de managamententvennootschappen.De Wet op de corporate governance verplicht sindsdien de rechtspersoon aangeduid tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité om een vaste vertegenwoordiger tot “natuurlijke persoon” te benoemen die dezelfde burgerrechterlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid draagt als de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Vier jaar later, in 2006, voerde de overheid specifieke maatregelen in ten voordele van de fiscale administratie en de RSZ om de invordering van belastingen en onbetaalde sociale schulden bij de bestuurders en zaakvoerders te vergemakkelijken.

Wie kan een claimen indien en waarvoor?

Als zaakvoerder of bestuurder moet u van vele markten thuis zijn. Snel gemaakte vergissingen of onwetendheid in bepaalde specifieke materies kunnen leiden tot schadeclaims ten aanzien van de vennootschap of vereniging en haar bestuurders:

 • er wordt geen brandverzekering afgesloten waardoor de vennootschap in financiële moeilijkheden komt na een schadegeval;
 • jaarrekeningen worden niet (tijdig) ingediend waardoor een leverancier die op basis van die informatie niet meer zou leveren, schade lijdt;
 • de nabestaanden van het slachtoffer van een arbeidsongeval verwijten de zaak een gebrek aan opleiding en/of veilige werkomstandigheden en eisen een schadevergoeding;
 • een bestuurder engageert de vennootschap d.m.v. te dure contracten;
 • Een ontslagen werknemer vecht zijn/haar ontslag aan.

Uit deze voorbeelden blijkt dat meerdere partijen een claim kunnen indienen:

 • De vennootschap zelf (actio mandati; hier geldt wel de bescherming door de kwijting door de algemene vergadering);
 • De minderheidsaandeelhouders (eveneens voor de “actio mandati”, zelfs de op regelmatige wijze gestemde kwijting kan ten aanzien van de minderheidsaandeelhouders niet ingeroepen worden!);
 • Derden (bewijs van fout – schade – oorzakelijk verband); dit zijn bvb overheden, leveranciers, klanten, bedienden van de vennootschap, commerciële partners, concurrenten, verzekeringsmaatschappijen …;
  ten opzichte van deze derden is de kwijting ook niet tegenstelbaar!
 • De curator die kan zowel claimen in naam van de gefailleerde vennootschap als in naam van de gezamenlijke schuldeisers van de vennootschap; de rechtspraak neigt hier naar de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan de curator voor het instellen van claims, oa door te verhinderen dat schuldeisers individueel een aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders van de vennootschap instellen.

Bestuurders steeds vaker aansprakelijk gesteld

Personen die zich benadeeld voelen stappen steeds sneller naar een rechtbank om een schadevergoeding te bekomen. Bovendien richten advocaten niet langer enkel hun pijlen op de vennootschap of vereniging, maar dagvaarden ze steeds vaker individuele bestuurders persoonlijk.

U zal zich dan persoonlijk moeten laten bijstaan voor uw verdediging om de schade-eis af te wenden of in het slechtste geval de schade-eis zo veel mogelijk te reduceren. Lukt dit echter niet of slechts gedeeltelijk, dan is het goed mogelijk dat u uw eigen spaarcenten of persoonlijke bezittingen in spreekwoordelijke rook ziet opgaan …

Kies voor de polis ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid 

De meest efficiënte manier om de bestuurders te beschermen, is het afsluiten van een polis “bestuurdersaansprakelijkheid” (ook wel gekend onder de engelse afkorting: D&O (Directors & Officers)).

Deze polis verdedigt in eerste instantie de bestuurders van een vennootschap vanaf het moment dat er een tegenpartij schade claimt omwille van bestuursfouten. In tweede instantie vergoedt de polis ook de schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk gesteld wordt.

Zo zorgt u ervoor dat uw privébezittingen niet in gevaar komen door een vergetelheid of vergissing.

Extra troef in zoektocht naar talent

Naast de bescherming die de polis u biedt, stelt dit contract u ook in staat om externe, bekwame bestuurders aan te trekken. Een bestuurder die zich bewust is van de risico’s, zal de aanwezigheid van een polis zeker als meerwaarde ervaren.

Unieke verzekeringspolis

ADMB Verzekeringen ontwierp samen met de marktleider in D&O-polissen een eigen, ADMB-gelabelde polis. Bovenop de klassieke dekkingen in een polis D&O (opgepast, de dekkingen in de verschillende types polissen durven al eens te verschillen), biedt de polis ADMB Bestuurdersaansprakelijkheid:

 • De mogelijkheid voor startende vennootschappen om de polis te onderschrijven;
 • Eenvoudig aanvaardingsprocedure (polis kan opgemaakt worden op basis van 7 eenvoudige vragen);
 • Behoudens sterke schommelingen in omzet is er geen jaarlijkse afrekening;
 • Professionele bijstand door uw polis vanaf het moment dat u in kennis wordt gesteld van een potentieel probleem;
 • Een polis zonder sublimieten (belangrijk verschil met de meeste concurrenten);
 • Dekking voor tewerkstellingsfouten (waarbij de ADMB-polis ingeval van gelijktijdige dagvaarding standaard zowel de verdediging van de bestuurder als van de vennootschap op zich neemt);
 • Dekking van de kosten voor reputatieschade;
 • Verhoging van het verzekerde kapitaal met 10% voor onafhankelijke bestuurders en in het kader van geschillen i.v.m. milieu.

Bescherm vandaag nog uw privé-patrimonium met deze onmisbare waarborg! Surf voor meer info naar www.gelukkigniet.be.

Groups:
Bijhorende documenten
Sitemap