Vakantie voor schoolverlaters

03/10/2017

Wanneer een schoolverlater in dienst treedt, denkt hij misschien nog niet onmiddellijk aan vakantie. Maar als werkgever wil u wel voorbereid zijn. Kan deze jongere dit jaar nog vakantie opnemen? Heeft hij volgend jaar recht op een periode van 4 weken? Om een schoolverlater voldoende vakantie te gunnen, kent onze vakantieregeling twee specifieke stelsels: jeugdvakantie en Europese vakantie.

Wanneer welke vakantie?

 • Jeugdvakantie

Een jongere die jeugdvakantie wil genieten moet:

 • op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;
 • in de loop van het voorafgaande kalenderjaar zijn studies, leertijd  of opleiding  beëindigd hebben en in dienst getreden zijn van een werkgever;
 • in de loop van het voorafgaande kalenderjaar minimaal 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en op grond hiervan minstens 13 arbeids- of gelijkgestelde dagen in rekening kunnen brengen, met een minimum van 70 arbeidsuren of gelijkgestelde uren;
 • alle gewone vakantie opgenomen hebben.

Een schoolverlater kan dus enkel het jaar nadat hij zijn studies beëindigd heeft jeugdvakantie opnemen.

 • Europese vakantie

Wie Europese vakantie wil genieten moet:

 • een activiteit aangevat of hervat hebben tijdens het huidige of voorafgaande kalenderjaar;
 • gedurende minimaal drie maanden tewerkgesteld worden (de zogenaamde aanloopperiode);
 • alle gewone vakantie opgenomen hebben.

Een schoolverlater kan dus zowel het jaar waarin hij in dienst treedt als het jaar nadien Europese vakantie opnemen, op voorwaarde dat hij telkens minimaal 3 maanden tewerkgesteld wordt.

Hoeveel vakantiedagen?

 • Jeugdvakantie

De jeugdvakantiedagen vormen een aanvulling op de gewone vakantiedagen. De jeugdvakantiedagen zorgen ervoor dat de schoolverlater in totaal recht heeft op 4 weken vakantie.

 • Europese vakantie

De dagen Europese vakantie vormen eveneens een aanvulling op de gewone vakantiedagen. Het totaal aantal vakantiedagen wordt bepaald volgens de duur van de tewerkstelling dat jaar. Het jaar waarin de schoolverlater zijn studies beëindigt, kan hij geen vier  weken vakantie nemen. Het jaar nadien zal hij in totaal wel recht hebben op vier weken vakantie, als hij het volledig jaar tewerkgesteld wordt.

De Europese vakantie wordt – in tegenstelling tot de gewone vakantie en de jeugdvakantie - geleidelijk aan opgebouwd, in verhouding tot de geleverde prestaties van het huidige jaar.

Opgelet

De wettelijke vakantie bestaat uit de gewone vakantie, de jeugdvakantie en de Europese vakantie en mag in totaal geen 4 weken overstijgen.

Vakantiegeld?

 • Jeugdvakantie

Voor de jeugdvakantiedagen ontvangt de werknemer een jeugdvakantie-uitkering van de RVA. De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van het begrensd brutoloon van de werknemer.

 • Europese vakantie

Het Europees vakantiegeld voor een arbeider bedraagt 7,69% van de lonen aan 108% van de periode die recht geeft op de Europese vakantie. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of het bevoegd vakantiefonds betaalt het Europees vakantiegeld uit. Voor de werkgever is dit een onbezoldigde dag. De RJV of vakantiefonds zal het bedrag aftrekken van het gewoon vakantiegeld dat de arbeider later ontvangt.

Een bediende ontvangt voor zijn dagen Europese vakantie van zijn werkgever een bedrag dat overeenstemt met het normaal loon. De werkgever zal het Europees vakantiegeld in mindering brengen van het dubbel vakantiegeld in dienst.

De Europese vakantie is met andere woorden een onbezoldigd verlof. De werknemer ontvangt als het ware een voorschot op zijn later vakantiegeld.

Schematisch overzicht

 

Jeugdvakantie

Europese vakantie

Leeftijd

Minder dan 25 jaar tijdens vorig kalenderjaar

Geen leeftijdsgrens

Minimale tewerkstelling

1 maand tijdens jaar van indiensttreding

3 maanden per kalenderjaar

Kalenderjaar

Jaar na indiensttreding

Jaar van indiensttreding én jaar na indiensttreding

Planning vakantiedagen

Nadat de wettelijke vakantie is opgenomen

Nadat de wettelijke vakantie is opgenomen én er al voldoende prestaties geleverd zijn

Vakantiedagen

Wettelijke vakantie + jeugdvakantie = vier weken

Wettelijke vakantie + Europese vakantie = afhankelijk van de tewerkstelling dat jaar

Bezoldiging

Uitkering

Voorschot later vakantiegeld

 

Sitemap