Wie mag sinds 1 september 2014 aangewezen worden als vertrouwenspersoon?

De werkgever is niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen.

Het initiatief om wel één of meerdere vertrouwenspersonen aan te wijzen kan van de werkgever komen of kan verzocht worden door alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het Comité voor preventie en bescherming op het werk (*).

Aanwijzing kan pas na voorafgaand akkoord van alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het CPBW, maar indien er geen akkoord wordt bereikt, vraagt de werkgever advies aan de met het toezicht belaste ambtenaar vooraleer een beslissing te treffen.

De volgende personen kunnen vertrouwenspersoon worden:

 • een personeelslid van de werkgever,
 • een extern persoon, geen personeelslid van de werkgever. Werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen en geen eigen preventieadviseur psychosociale aspecten in dienst hebben maar daartoe beroep doen op hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, zullen er minstens twee moeten aanwijzen want ten minste één vertrouwenspersoon moet behoren tot diens personeel,
 • de preventieadviseur psychosociale aspecten,
 • de interne preventieadviseur, belast met de leiding van de interne dienst PBW.

De vertrouwenspersoon:  

 • mag niet de werkgever zijn,
 • mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel van die onderneming,
 • mag niet tezelfdertijd de functie van preventieadviseur-arbeidsgeneeskunde uitoefenen
 • die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij zijn functie uitoefent:
  • kan geen werkgeversafgevaardigde zijn in de ondernemingsraad of in het CPBW van die onderneming,
  • kan geen personeelsafgevaardigde zijn in de ondernemingsraad of in het CPBW van die onderneming,  
  • kan geen deel uitmaken van de vakbondsafvaardiging, 
  • kan geen kandidaat zijn voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad of het CPBW van die onderneming.

(*) bij ontstentenis van een CPBW, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de werknemers zelf (rechtstreekse participatie).

Groups:
Sitemap