Hoe bescherm ik mijn medewerkers tegen blootstelling aan asbest?

Asbest houdt een ernstig gevaar in voor de mensen die het inademen. De Europese wetgeving verbiedt dan ook het gebruik van materialen die asbest bevatten. Op vandaag is de materie echter nog aanwezig in veel gebouwen.


Inventaris en beheersprogramma

Om uw werknemers tegen de risico’s van asbest te beschermen, dient u
verplicht een inventaris op te maken van de eventuele aanwezigheid van asbest en asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen, in de arbeidsmiddelen en in de beschermingsmiddelen. Op basis hiervan dient u een beheersprogramma op te stellen dat de blootstelling aan asbest moet vermijden. U kan zelf de inventaris opmaken, of u kunt zich hierin laten bijstaan door een preventieadviseur–deskundige van Provikmo.


Stappenplan bij opmaken inventaris

Om na te gaan of een bepaald onderdeel van een gebouw of installatie asbest bevat, dient u volgende stappen te ondernemen:

  • Raadpleeg het lastenboek of bestek
  • Contacteer de architect, aannemer, fabrikant of leverancier
  • Doe een systematisch nazicht van zowel de onmiddellijk zichtbare als de verdoken gedeelten in alle lokalen van de onderneming. Zorg er wel voor dat u hierbij geen schade veroorzaakt.
  • Indien de voorbereidende fase of de ervaring en deskundigheid van de onderzoeker geen oplossing biedt, ga dan over tot een deskundige monsterneming. De analyse van deze monsters gebeurt door een erkend labo.


De inventaris moet u voor advies voorleggen aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur-risicobeheersing. U moet dit ook ter informatie voorleggen aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (of bij gebrek hieraan aan de vakbondsafvaardiging of rechtstreekse participatie) en ter beschikking houden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Provikmo folder
Groups:
Bijhorende documenten
Sitemap