Sancties tijdens het re-integratietraject

05/07/2018

Eerder lieten we al weten dat er sancties op komst zijn voor werkgevers en werknemers die onvoldoende meewerken aan het re-integratietraject na arbeidsongeschiktheid. Nu hebben we het voorontwerp kunnen inkijken en worden de sancties al heel wat concreter. Van zodra de definitieve versie in het Belgisch Staatsblad verschijnt, brengen we u hiervan op de hoogte.

Lees ook: Voorontwerp goedgekeurd over sancties bij re-integratie

Sancties voor de werkgever

Er zijn twee sancties mogelijk:

  • een administratieve geldboete van € 800 opgelegd door de Dienst Administratieve Geldboeten per arbeidsongeschikte werknemer waarvoor hij niet de nodige inspanningen heeft geleverd.
  • een bijzondere herstelbijdrage geïnd door de RSZ voor een werkgever die niet binnen de wettelijke termijn een re-integratieplan of gemotiveerd verslag heeft bezorgd aan de werknemer en arbeidsarts. 

De werkgever krijgt eerst nog een waarschuwing en een termijn om alsnog een verslag of plan op te maken. Er zou wel maar één sanctie tegelijkertijd opgelegd worden.

Sanctie voor werknemers

Ook hier zijn twee sancties voorzien:

  • Vermindering van 5 % uitkering gedurende één maand voor een werknemer die niet nauwgezet de vragenlijsten invult en tijdig terugbezorgt aan de adviserend arts.
  • Vermindering van 10 % van uitkering gedurende één maand voor een werknemer die zijn restcapaciteiten niet laat onderzoeken door de adviserend arts in het kader van een medisch-sociaal onderzoek of die zich niet aanbiedt voor het gesprek met de adviserend arts omtrent het aanbod van een re-integratieplan.

De werknemer krijgt eerst nog een waarschuwing om zijn verplichting alsnog na te komen. Doet hij dit niet en heeft hij hiervoor geen geldige reden, dan volgt een vermindering van zijn uitkering.

Werknemers die ten aanzien van de arbeidsarts weigeren om mee te werken of aanwezig te zijn, lopen vooralsnog geen risico op een sanctie.

Info door te geven door ziekenfonds en externe dienst

Om de sancties mogelijk te maken, zullen de mutualiteit en de externe dienst verplicht zijn om informatie door te geven. Een KB zal de modaliteiten hieromtrent nog vastleggen.

Enkel voor werkgevers met meer dan 50 werknemers

De sancties zouden enkel gelden voor werkgevers en werknemers in bedrijven met meer dan 50 werknemers. De algemene verplichtingen om redelijke aanpassingen te doen, geldt niettemin voor iedereen. Na één jaar zal de wetgever bekijken of ze de sancties ook kunnen uitbreiden naar ondernemingen met minder dan 50 en meer dan 20 werknemers.

Sitemap