Folders

Klik op de afbeelding om een folder te downloaden.
Groups:

Gezonde voeding

E.H.B.O. Eerste Hulp Bij Ongevallen

Het KB van 15 december 2010, betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, geeft een kader voor de organisatie van de eerste hulp in een onderneming.

Eerste hulp betreft het geheel van noodzakelijke handelingen die er op gericht zijn:

 • de gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken
 • er voor te zorgen dat de letsels niet erger worden
 • dit te doen in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp.

Ergonomie - Beeldschermwerk

Met deze folder geven we enkele praktische tips om het werken met beeldschermen aangenamer te maken. Wanneer je meerdere uren per dag een computer gebruikt, is het goed rekening te houden met deze raadgevingen om klachten te vermijden.

Gezond bewegen

In deze folder ontdekt u waarom bewegen zo belangrijk is en krijgt u tips om op een gezonde manier meer te bewegen. 

Re-integratie - Terugkeer naar het werk (wordt bijgewerkt)

Na langdurige afwezigheid is een vlotte terugkeer naar het werk niet evident. Daarom zet Provikmo in deze folder de voordelen en stappen van een goed uitgewerkt re-integratiebeleid voor u op een rijtje. Bekijk ook onze brochure hierover voor meer uitgebreide uitleg. 

Radioprotectie - Afdeling Radiologie

Met deze brochure willen wij informatie bezorgen aan alle medewerkers van de dienst radiologie, zodat ze op een bewuste manier met het gecontroleerde risico van ioniserende straling kunnen omgaan. Wij willen hen ook duidelijk maken hoe ze zich er het best kunnen tegen beschermen.

Preventie psychosociale risico's - Wat als je je niet goed voelt op het werk?

Voel je je niet goed in je vel op je werk? Deze folder zet voor jou op een rijtje wat je hieraan kan doen en hoe de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten je kan helpen. 

Preventie psychosociale risico's - De rol van de vertrouwenspersoon

Aan de hand van deze folder kan de vertrouwenspersoon even op een rijtje zetten wanneer en hoe hij collega’s kan helpen die zich niet goed in hun vel voelen op hun werk. 

Gezondheid in het kapsalon

Het werk in de haartooi (het kapsalon) houdt uiteenlopende risico’s in voor de gezondheid van de werknemers. Veelvoudig huidcontact met irriterende en allergene stoffen en het niet altijd gebruiken van handschoenen zijn de oorzaken van het frequent voorkomen van huidklachten. De blootstelling aan scheikundige stoffen in de lucht kan nadelige effecten hebben op de ademhalingswegen en het ganse lichaam. Klachten van het bewegingsstelsel zoals rugpijn en pijn in de onderste ledematen komen vaak voor door het langdurig staan en werken in gebogen houding. Bovengenoemde risico’s zullen verder toegelicht worden, samen met mogelijke voorkomingsmaatregelen.

Stoppen met roken? Het kan!

Stoppen met roken heeft veel voordelen. Deze folder zet ze voor u op een rijtje. Daarnaast kunt u ook testen hoe verslaafd u bent en hoe gemotiveerd u bent om te stoppen.

Rugvriendelijk werken

Provikmo heeft een folder opgemaakt met tips voor rugvriendelijk werken. Er worden drie stappen besproken:

 1. denk
 2. doe
 3. leer

Daarnaast worden zowel tips voor de werkgever als voor de werknemer gegeven.

Intern noodplan ter bescherming van de werknemers

Elke werkgever is wettelijk verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers indien een risicoanalyse uitwijst dat dit noodzakelijk is. Het doel van een intern noodplan is om voorbereid te zijn op ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen daarvan efficiënt te beperken en te bestrijden.

Prikongevallen en accidenteel bloedcontact

Accidentele bloedcontacten komen frequent voor in onze gezondheidsinstellingen. Deze folder geeft uitleg en preventietips op basis van het nieuwe KB van 17/04/2013.

Thermische omgevingsfactoren: buitenwerk

Buitenwerkers worden aan de meest diverse weersinvloeden blootgesteld. Het is dan ook belangrijk voor de werkgever én de werknemer om te weten wanneer er maatregelen moeten genomen worden en hoe dit het best aangepakt wordt.

Werken in hitte

De thermische belasting van een mens wordt bepaald door vier factoren: 

 • De thermische omgeving (luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid)
 • De kledij en de kledingisolatie (uitgedrukt in clo): de mate van isolatie en doorlaatbaarheid voor vocht 
 • De mate waarin een persoon zich inspant 
 • De mate waarin de persoon aangepast is aan de hitte (acclimatisatiegraad)

Lees in deze folder meer over de actiewaarden, de gezondheidseffecten en de eventuele maatregelen bij werken in hitte.

Thermisch behaaglijk binnenklimaat

Men spreekt van een thermisch behaaglijk binnenklimaat als mensen geen behoefte hebben aan een hogere of lagere temperatuur. Over de thermische behaaglijkheid heeft men het als het gaat over het thermisch comfort in een omgeving met gematigde temperaturen. Deze folder bespeekt manieren om de thermische behaaglijkheid te beoordelen en de eventuele maatregelen.

Werken in koude: koel- en vriesruimten

Werken in koude kan bepaalde risico's met zich meebrengen. Lees in deze folder meer over de actiewaarden, de gezondheidseffecten en de eventuele maatregelen bij werken in koude. 

Ergonomie bij het leveren van bouwmaterialen

Bij de levering van bouwmaterialen zijn er heel wat risico's die fysiek belastend kunnen zijn. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

 • Manueel hanteren van lasten
 • Trillingen (werken met transport- en hefwerktuigen)
 • Werken in ongunstige houdingen

Ergonomie in de ruwbouw

Werken in de bouw is fysiek belastend. Regelmatig vallen bouwvakkers uit omwille van rugproblemen of klachten aan het bewegingsapparaat. Hierdoor zijn sommigen verplicht om de sector te verlaten.

Ergonomisch werken kan een groot deel nutteloze belasting vermijden en de efficiëntie verhogen. Met deze folder geven we alvast een voorzet.

Ergonomie voor schilder-decorateurs

Schilder-decorateur is een fysiek belastend beroep. Regelmatig vallen schilders uit omwille van rug- of andere klachten aan het bewegingsapparaat.

Wat maakt het werk zwaar:

 • Landurig staan
 • Lang in dezelfde houding blijven
 • Regelmatig bukken

Carpaal Tunnel Syndroom (CPS) - info voor werknemers

De carpale tunnel bevindt zich ter hoogte van de binnenzijde van de pols en is het doorgangskanaal van de belangrijkste handzenuw. Het carpaal tunnel syndroom (CPS) treedt op wanneer het weefsel in en rondom deze tunnel gezwollen is en de zenuw, die vanuit de onderarm naar de handpalm loopt, er gekneld wordt.

Carpaal Tunnel Syndroom (CPS) - info voor werkgevers

De carpale tunnel bevindt zich ter hoogte van de binnenzijde van de pols en is het doorgangskanaal van de belangrijkste handzenuw. Het carpaal tunnel syndroom (CPS) treedt op wanneer het weefsel in en rondom deze tunnel gezwollen is en de zenuw, die vanuit de onderarm naar de handpalm loopt, er gekneld wordt.

Veilig op weg in herfst en winter

De weg van en naar het werk kan in de winter een echte lijdensweg worden. Zo'n 15% van alle arbeidsongevallen gebeuren op weg van of naar het werk. De glij-en valpartijen in de winter nemen daarvan een groot deel voor hun rekening. Bereid u daarom goed voor op de donkere herfst- en winterdagen.

Gevaarlijke producten: nieuwe etikettering

Het gebruik van gevaarlijke producten in de bedrijfswereld neemt nog steeds toe. Je weet best waar je aan toe bent wanneer je een product met gevaarlijke eigenschappen moet gebruiken.

Tussen 2009 en 2015 geldt een overgangsperiode voor het indelen, etiketteren en verpakken (Classification, Labelling and Packaging of CLP) van stoffen en mengsels. Stoffen moeten vanaf 1 december 2010 volgens EU-GHS worden geëtiketteerd en verpakt (en niet langer volgens de stoffenrichtlijn) en moeten zowel volgens de stoffenrichtlijn als EU-GHS (Globally Harmonised System) worden ingedeeld. Mengsels mogen vanaf deze datum volgens EU-GHS worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt maar dit wordt pas verplicht vanaf 1 juni 2015. De gevaalijke stoffen- en preparatenrichtlijn worden ingetrokken met ingang van 1 juni 2015.

Ergonomisch werken in garages

Werken in garages gebeurt soms in moeilijke omstandigheden. Er moet laag bij de grond, boven schouderhoogte, voorover gebogen gewerkt worden. In deze folder geven we een aantal ergonomische tips waardoor de belasting voor het lichaam kan beperkt worden.

Ergonomie voor verpleegkundigen en verzorgenden

Werken in de verzorgingssector kan zeer fysiek belastend zijn. Veel verzorgenden hebben last: de lage rug, de nek maar ook andere gewrichten worden niet gespaard. Met deze folder willen we wat tips geven om fysieke klachten door overbelasting te voorkomen.

Trauma en traumaopvang

Een traumatische gebeurtenis verstoort tijdelijk het psychosociaal welzijn van de medewerkers op het werk. Het is de werkgever aangeraden het nodige te doen om dit welzijn zo optimaal mogelijk te herstellen. Een goede traumaopvang kan daartoe zijn steentje bijdragen.

Met behulp van de Provikmo-folder "Trauma en traumaopvang" krijgt u hiertoe een overzicht. 

 

Bescherm u tegen hepatitis A en B

Geelzucht of hepatitis type A en B zijn virale aandoeningen die erg besmettelijk zijn, maar het goede nieuws is dat vaccinatie een doeltreffende en duurzame bescherming biedt tegen beide ziekten.

 

 

Bad Vibes

Werken met trillende machines is niet alleen oncomfortabel, het houdt ook ernstige gezondheidsrisico's in.

Met deze folder geven we u in een notendop informatie en tips om de trillingen en de gevolgen ervan te beheersen.

 

 

Ergonomie - Schoonmaak

Mensen in de schoonmaak krijgen soms pijn die veroorzaakt wordt door hun werk. De meeste last komt voor in de nek en de rug. Maar ook andere gewrichten kunnen pijnlijk zijn. Met deze folder willen we wat tips geven om dergelijke klachten te voorkomen.

Ergonomie - Vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeurs hebben dikwijls te kampen met fysieke ongemakken of klachten die veroorzaakt worden door de aard van het werk. Ongeveer de helft heeft vroeg of laat rugklachten, een kwart heeft knie- of schoudernekklachten.

Met deze ergonomische tips wil Provikmo u helpen zodat u zich beter voelt tijdens het uitvoeren van het werk. In deze folder hebben we zowel aandacht voor chauffeurs die regionaal als chauffeurs die internationaal transport doen.

Asbest, de asbestinventaris & het beheersprogramma

Asbest beschikt over heel wat interessante kenmerken: het is o.a. vuurbestendig, thermisch en akoestisch isolerend, gemakkelijk te ontginnen en goedkoop. Naast deze positieve eigenschappen houdt asbest echter ook een ernstig gevaar in voor de mensen die het inademen. Daarom verbiedt de Europese wetgeving het op de markt brengen van materialen die asbest bevatten. Asbest is echter nog aanwezig in veel gebouwen.

Om de werknemers tegen de risico's van asbest te beschermen, dient de werkgever een asbestinventaris op te maken. Als hieruit blijkt dat er asbest of asbesthoudend materiaal aanwezig is in de onderneming, moet er een beheersprogramma opgemaakt worden. 

Ergonomie in beenhouwerijen

Medewerkers in beenhouwerijen zijn dagelijks druk in de weer om de klanten kwaliteit te leveren. Dit vraagt heel wat fysieke inspanning, soms ten koste van hun eigen gezondheid. Rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zorgen ervoor dat het werk extra belastend wordt. Aanhoudende klachten kunnen leiden tot werkonbekwaamheid.

Met deze folder willen we enkele tips geven om de fysieke arbeid te verlichten en klachten te voorkomen.

Ergonomie in bakkerijen

Medewerkers in bakkerijen zijn dagelijks druk in de weer om de klanten kwaliteit te leveren. Dit vraagt heel wat fysieke inspanning, soms ten koste van hun eigen gezondheid. Rugklachten en klachten aan de bovenste en onderste ledematen zorgen ervoor dat het werk extra belastend wordt. Aanhoudende klachten kunnen leiden tot werkonbekwaamheid.

Met deze folder willen we enkele tips geven om de fysieke arbeid te verlichten en klachten te voorkomen.

Problematisch gebruik van roesmiddelen - gevolgen op de werkvloer

 Op 1 april 2009 werd de CAO nr. 100 over de verplichting tot het opzetten van een preventief alcohol- en drugsbeleid in uw onderneming goedgekeurd.

De impact op de werkvloer bij overmatig gebruik valt niet te ontkennen. Uit onderzoek blijkt dat alcoholmisbruik ons land jaarlijks naar schatting 2,2 miljard euro kost aan ziekteverzuim, arbeidsongevallen, productieverlies en werkloosheid. Ook gebruik en zelfs dealen op het werk wordt de laatste jaren steeds vaker gesignaleerd.

De CAO hanteert volgende uitgangspunten:

 • focus op het slecht functioneren
 • nadruk op preventie: het voorkomen, tijdig signaleren en verhelpen van problemen

Opgelet, u werkt met voeding!

Het kan vanzelfsprekend lijken om in een keuken over personeel te beschikken dat hygiënisch werkt en een goede gezondheid heeft. Maar het is precies hieromtrent dat er afspraken gemaakt moeten worden bij het werken met voeding !

In de wetgeving wordt gesproken over de Goede Hygiëne Praktijken. Eén van de punten is persoonlijke hygiëne en handhygiëne.

Wegenwerken van korte duur

Het takenpakket van een wegenwerker is zeer gevarieerd. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de wegenwerker aan zeer diverse gezondheidsrisico's is blootgesteld. In deze Provikmo-publicatie overlopen we de belangrijkste risico's en vestigen we de aandacht op enkele eenvoudige preventiemaatregelen.

Gezondheidsrisico's houtstof

Hout werd lange tijd voor de gezondheid als onschadelijk - want een natuurlijk product - beschouwd. Deze mening is door de ervaring achterhaald. In deze folder van Provikmo worden de drie gezondheidsrisico's van houtstof besproken.


Wat zeg je?

Werken in een lawaaierige omgeving is niet alleen oncomfortabel, het houdt ook ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s in. Met deze folder geven we u in een notendop informatie en tips om het lawaai en de gevolgen ervan te beheersen.Ergonomie - Heftruckchauffeurs

Heel wat heftruckchauffeurs rapporteren fysieke klachten die zij wijten aan hun dagelijks werk. Deze nieuwe publicatie van Provikmo geeft tips voor de rug, nek, schouders en enkels.
Brandveiligheid voor alles

Het brandgevaar hangt onder meer af van de activiteiten van de onderneming, maar schuilt ook in een klein (vuil) hoekje. Met deze folder geven we in een notendop informatie en tips om het brandgevaar en de gevolgen ervan te beperken.

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidstekens zijn bordjes of kentekens in de nabijheid van of op gevaarlijke plaatsen die de aandacht trekken en een bepaalde boodschap meedelen. Dit kan een verbod, een waarschuwing, een gebod of een aanwijzing zijn, die nuttig is voor de veiligheid van de werknemers. De plaatsing van de veiligheids- en gezondheidssignalering maakt deel uit van de algemene preventieprincipes die de werkgever moet hanteren. Daarom geven wij aan onze Provikmo-klanten graag met deze publicatie een overzicht van de veiligheids-en gezondheidstekens.


Sitemap