Codex over het welzijn op het werk

De codex over het welzijn op het werk bevat de uitvoeringsmaatregelen die sinds 1993 worden uitgevaardigd. Daarbij werd eerst een structuur vastgesteld die geleidelijk aan wordt ingevuld.

We geven hieronder de structuur zoals die momenteel feitelijk bestaat. Door te klikken op de linken worden de pdf bestanden geopend met de tekst van de besluiten die het betreffende gedeelte invullen.

De toelichtingen van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid over deze wetgeving vindt men op de website www.werk.belgie.be bij de voorstelling van de betreffende thema's inzake het welzijn op het werk.

TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN

Hfdst I Toepassingsgebied  
Hfdst II Definities  
Hfdst III Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid [27/03/1998]
Hfdst IV Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers [28/05/2003]
Hfdst V Maatregelen in verband met de preventie van psychosociale risico’s op het werk  [10/04/2014
 

Oud KB: Maatregelen in verband met psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (voor bepaalde gevallen nog geldig, zie art. 34 van de Wet van 28.02.2014)

 
Hfdst VI Eerste hulp [15/12/2010]

TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Hfdst I De interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk [27/03/1998]
Hfdst II De externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk [27/03/1998]
Hfdst III Externe diensten voor technische controles op de werkplaats [29/04/1999]
Hfdst IV De comités voor preventie en bescherming op het werk [03/05/1999]
Hfdst V Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk [27/10/2006]
Hfdst VI Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs [17/05/2007]
Hfdst VII De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [27/10/2009]

TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN

Hfdst I Basiseisen  
Afd 1-7 Arbeidsplaatsen [10/10/2012]
Afd 8 Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk [17/06/1997]
Hfdst II Elektrische installaties [04/12/2012]
Hfdst III Brandpreventie op de arbeidsplaatsen [28/03/2014]
Hfdst IV Bijzondere arbeidsplaatsen  
Afd 1 Bouw- en onderhoudswerken  
Afd 2 Garages en herstellingsateliers voor auto's  
Afd 3 Loodaccumulatoren  
Afd 4 Elektrolysewerkplaatsen  
Afd 5 Werken in persluchtcaissons  
Afd 6 Verfspuitinrichtingen en dergelijke  
Afd 7 Lood- en zinkertsen  
Afd 8 Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn  
Afd 9 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen [13/03/1998]
Afd 10 Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer [26/03/2003]
Afd 11 Steenbakkerijen  
Afd 12 Brood- en banketbakkerijen  
Afd 13 Magazijnen en winkels  
Afd 14 Haarsnijderijen  
Hfdst V Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen [25/01/2001]
Hfdst VI Werkzaamheden in een hyperbare omgeving [23/12/2003]

TITEL IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Hfdst I Ventilatie van de werklokalen  
Hfdst II Thermische omgeving [04/06/2012]
Hfdst III Geluidsomgeving [16/01/2006]
Hfdst IV Trillingen [07/07/2005]
Hfdst V Kunstmatige optische straling [22/04/2010]
Hfdst VI Elektromagnetische velden [20/05/2016]
Hfdst VII Ioniserende straling [25/04/1997]

TITEL V: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN BIOLOGISCHE AGENTIA

Hfdst I Chemische agentia [11/03/2002]
Hfdst II Kankerverwekkende en mutagene agentia [02/12/1993]
Hfdst III Biologische agentia [04/08/1996]
Hfdst IV Bijzondere bepalingen betreffende asbest [16/03/2006]

TITEL VI: ARBEIDSMIDDELEN

Hfdst I Algemene bepalingen [12/08/1993]
Hfdst II Specifieke bepalingen  
Afd 1 Beeldschermen [27/08/1993]
Afd 2 Mobiele arbeidsmiddelen [04/05/1999]
Afd 3 Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten [04/05/1999]
Afd 4 Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen opgeheven door KB 10/10/2012 Arbeidsplaatsen en daarin integraal opgenomen. [opgeheven]
Afd 5 Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte [31/08/2005]

TITEL VII: COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE BESCHERMING

Hfdst I Werkkledij [06/07/2004]
Hfdst II

Persoonlijke beschermingsmiddelen

[13/06/2005]
 

    PBM in hulpverleningszones*                   

 
Hfdst III Collectieve beschermingsmiddelen [30/08/2013]

TITEL VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN WERKSITUATIES

Hfdst I Moederschapsbescherming [02/05/1995]
Hfdst II Jongeren op het werk [03/05/1999]
Hfdst III Stagiairs [21/09/2004]
Hfdst IV Uitzendkrachten [15/12/2010]
Hfdst V Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten [12/08/1993]
Hfdst VI Bijzondere maatregelen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [opgeheven]
Hfdst VII Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst [16/07/2004]

(Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be)

*Dit is geen onderdeel van de Codex Welzijn op het werk.

NOOT: Het KB van 19/01/2005 ter bescherming van de werknemers tegen tabaksrook is niet meer opgenomen in de Codex. Dit KB werd opgeheven door de Wet van 22/12/2009. De bepalingen betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook zijn daarin opgenomen. Meer info over de wetgeving over roken vindt u onder "Andere wetgeving" - Roken - Openbare plaatsen/Arbeidsplaatsen.

Groups:

Sitemap