Codex over het welzijn op het werk

Op 28 april 2017 werd de nieuwe Codex over het welzijn op het werk afgekondigd. Deze bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen wordt op een later tijdstip opgenomen in de nieuwe Codex. Tot dan blijft het oude koninklijk besluit van kracht.

Op de website van de FOD WASO kunt u de tien boeken van de codex Welzijn op het werk raadplegen. U vindt er ook concordantietabellen, die u helpen om de oude koninklijke besluiten terug te vinden in de nieuwe structuur.

BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN

Titel 1 Inleidende bepalingen
Titel 2 Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
Titel 3 Preventie van psychosociale risico’s op het werk
Titel 4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
Titel 5 Eerste hulp
Titel 6 Maatregelen in geval van arbeidsongeval

BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG

Titel 1 De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Titel 2 De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Titel 3 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Titel 4 Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
Titel 5 De externe diensten voor technische controles op de werkplaats
Titel 6 Laboratoria
Titel 7 Comités voor preventie en bescherming op het werk
Titel 8 Rechtstreekse participatie
Titel 9 De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN

Titel 1 Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen
Titel 2 Elektrische installaties
Titel 3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
Titel 4 Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer
Titel 5 Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
Titel 6 Veiligheids- en gezondheidssignalering

BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN

Titel 1 Definities
Titel 2 Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen
Titel 3 Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving
Titel 4 Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
Titel 5 Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Titel 1 Thermische omgevingsfactoren
Titel 2 Lawaai
Titel 3 Trillingen
Titel 4 Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
Titel 5 Ioniserende stralingen
Titel 6 Kunstmatige optische straling
Titel 7 Elektromagnetische velden

BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA

Titel 1 Chemische agentia
Titel 2 Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia
Titel 3 Asbest
Titel 4 Erkenning van asbestverwijderaars

BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA

Titel 1 Algemene bepalingen

BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING

Titel 1 Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
Titel 2 Beeldschermen
Titel 3 Manueel hanteren van lasten

BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING

Titel 1 Collectieve beschermingsmiddelen
Titel 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen
  PBM in hulpverleningszones*
Titel 3 Werkkledij

BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKENEMERSCATEGORIEËN

Titel 1 Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
Titel 2 Uitzendarbeid
Titel 3 Jongeren op het werk
Titel 4 Stagiairs
Titel 5 Moederschapsbescherming

(Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be)

*Dit is geen onderdeel van de Codex Welzijn op het werk.

NOOT: Het KB van 19/01/2005 ter bescherming van de werknemers tegen tabaksrook is niet meer opgenomen in de Codex. Dit KB werd opgeheven door de Wet van 22/12/2009. De bepalingen betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook zijn daarin opgenomen. Meer info over de wetgeving over roken vindt u onder "Andere wetgeving" - Roken - Openbare plaatsen/Arbeidsplaatsen.

Groups:
Sitemap