Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Het ARAB is de bundeling van uitvoeringsbesluiten die tussen 1947 en 1993 tot stand zijn gekomen.

De toelichtingen van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid over deze voorschriften vindt men op de website www.werk.belgie.be bij de voorstelling van de betreffende thema's inzake het welzijn op het werk.

De op de website van de FOD WASO relevante voorschriften van dit reglement zijn in het eerste deel ondergebracht. Volledigheidshalve hebben we de andere artikels opgenomen in het tweede deel, waarbij de relevantie telkens bestudeerd moet worden.

Alle documenten zijn te raadplegen door te klikken op de linken in de onderstaande structuur.

 

1) Structuur van een gedeelte van het ARAB geactualiseerd cf. FOD WASO

TITEL Ibis: Toepassingsgebied

[art. 28]

TITEL II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders

Hoofdstuk I Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders  
Afdeling 1 Bescherming tegen aanraking met werktuigen en werktuigdelen  
Afdeling 2 Beveiliging tegen weggeslingerde brokken, scherven en andere kwetsende of schadelijke agentia  
Afdeling 3 Voorkoming van het vallen van werknemers en bescherming tegen vallende voorwerpen  
Afdeling 4 Behandeling, vervoer en opslag van voorwerpen binnen de inrichting [art. 44 tot 51]
Afdeling 4bis Arbeidsplaatsen in open lucht  
Afdeling 4ter Stabiliteit en stevigheid van de gebouwen  
Afdeling 5 Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen [art. 52]
Afdeling 6 Werkzaamheden in de plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen voorhanden zijn [art. 53]
Afdeling 7 Voorzorgen te nemen gedurende de schafttijd [art. 54]
Afdeling 9 Afgezonderd tewerkgestelde werknemers [art. 54ter]
Hoofdstuk II Bepalingen betreffende de hygiëne en de arbeidsplekken  
Afdeling 1 Arbeidsklimaat  
Afdeling 2 Sanitaire voorzieningen  
Hoofdstuk III Bepalingen betreffende de gezondheid van de arbeiders  
Afdeling 2 Strijd tegen de hinder  
Subafd. 1 Maatregelen ter voorkoming van de hinder [art. 148decies]

TITEL III: Bijzondere bepalingen toepasselijk in zekere nijverheidstakken

Hoofdstuk I Toestellen, installaties, arbeidsprocédés, gemeen aan verscheidende nijverheidstakken  
Afdeling 2 Hefwerktuigen  
  Toepassingsgebied- Definities [art. 267]
I. Algemene voorschriften betreffende de hefwerktuigen [art. 268]
II. Bijzondere voorschriften  
A. Bijzondere voorschriften betreffende de hijswerktuigen [art. 269]
B. Bijzondere voorschriften betreffende hoogwerkers [art. 269bis]
C. Bijzondere voorschriften voor personenliften, die niet als paternosterliften of als personenbouwliften kunnen beschouwd worden, en voor goederenliften en fabrieksliften [art. 270]
D. Bijzondere voorschriften voor hydraulische personenliften, goederenliften en fabrieksliften [art. 271]
E. Bijzondere voorschriften voor personenbouwliften [art. 272]
F. Bijzondere voorschriften voor materiaalliften [art. 273]
III. Maatregelen te treffen tijdens de bewegingen om de veiligheid der personen te verzekeren  
IV. Speciale bepalingen betreffende de toestellen voor het vervoer van personen [art. 278]
V. Onderhoud  
VI. Keuring bij ontvangst en onderzoeken [art. 280 tot 281quater]
VII. Bepalingen betreffende de kabelbanen [art. 282 tot 283]
Afdeling 2bis Hefbruggen [art. 283bis]
Afdeling 3 Arbeidsprocédes pneumatische verstuiving. Recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas  
§ 4. Aanbrengen van verf of van een bedekking [art. 341bis tot 348]
§ 5. Recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas [art. 349 tot 363]
§ 6. Vloeibaar gemaakte gassen - Laden en lossen van tankwagens, tankwagons en laadketels [art. 363bis]
Hoofdstuk II Speciale maatregelen op sommige bedrijven toepasselijk  
Afdeling 1 Metaalnijverheid  
Afdeling 2 Scheikundige nijverheden  
Afdeling 3 A. Bouw- en onderhoudswerken [art. 433bis tot 468]
Afdeling 7 Vervoersnijverheid [art. 525 tot 550]
Afdeling 9 Handelsondernemingen: § 1. Autogarages [art. 565 tot 574ter]
   
  (Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be)
     

2) Structuur van het ARAB en niet geactualiseerde versie cf. Belgisch Staatsblad (databank van de geconsolideerde wetgeving )

Dit deel is uitsluitend als informatie bedoeld :

TITEL I: Regime van de als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen (art. 1 - 27)

  Niet opgenomen in deel 1:
- art. 1 tot 27
 

TITEL Ibis: Toepassingsgebied + TITEL II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders (art. 28 - 183)

  Niet opgenomen in deel 1:
- art. 104 tot 135quinquies
- art. 160 tot 162
 

TITEL III: Bijzondere bepalingen toepasselijk in zekere nijverheidstakken (art. 184 - 723)

  Niet opgenomen in deel 1:
- art. 184 tot 266bis
- art. 284 tot 323.2
- art. 502 tot 524ter
- art. 551 tot 564
- art. 575 tot 723ter
 

TITEL IV: Speciaal regime voor de stoomtoestellen en stoommachines (art. 724 - 828)

  Niet opgenomen in deel 1:
- art. 724 tot 813
 

TITEL V: Eindbepalingen (art 829-849)

  Niet opgenomen in deel 1:
- art. 829 tot 849
 
Groups:
Sitemap