Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag bij een echtscheiding?

Afhankelijk van de verandering in het ouderlijk gezag, kan de echtscheiding een invloed hebben op de uitbetaling van de kinderbijslag.

 

Beide ouders zijn feitelijk gescheiden of oefenen na de wettelijke scheiding samen het ouderlijk gezag uit (= co-ouderschap)

 

Voor het kinderbijslagfonds verandert er in deze situatie niks. De vader blijft de voorrangsrechthebbende en de kinderbijslag wordt voor alle kinderen verder aan de moeder uitbetaald.

 

Zelfs wanneer één van de kinderen bij de vader verblijft, wordt de kinderbijslag nog steeds aan de moeder uitbetaald. De kinderbijslagregeling gaat er namelijk van uit dat beide ouders nog samenwonen en samen instaan voor de opvoeding van de kinderen. Dit fenomeen wordt juridische fictie genoemd.

 

De vader kan echter wel kinderbijslag voor het kind dat hij hem verblijft, ontvangen. Hiervoor moet dit kind ingeschreven zijn op het adres van de vader en moet de vader uitdrukkelijk aan het kinderbijslagfonds vragen om de kinderbijslag aan hem uit te betalen.

 

 

Na de wettelijke scheiding oefent één van de ouders het ouderlijk gezag uit

 

In deze situatie houdt het kinderbijslagfonds wel rekening met de feitelijke gezinssituatie. De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent wordt voorrangsrechthebbende en bijslagtrekkende en ontvangt bijgevolg het kindergeld. In dit geval is er geen sprake van juridische fictie.

 

Het kind wordt meerderjarig

 

Op het ogenblik dat het kind 18 jaar wordt, vervalt het ouderlijk gezag.

In het geval van gemeenschappelijk ouderlijk gezag (co-ouderschap) vervalt de juridische fictie. Dit betekent dat het kinderbijslagfonds het dossier herziet en rekening houdt met de feitelijke gezinssituatie. De ouder bij wie het kind inwoont, wordt dan voorrangsrechthebbende en bijslagtrekkende.

 

Als het kind echter verder afwisselend en even lang bij beide ouders verblijft, kan de juridische fictie van het gemeenschappelijk gezin wel verder toegepast worden.

 

 

In de praktijk zijn nog andere gezinssituaties mogelijk. Vooraleer u bepaalde stappen zet, is het aangewezen om u vooraf te laten informeren over de gevolgen van een eventuele echtscheiding op uw kinderbijslag. Aarzel in dit geval niet om uw kinderbijslagfonds te contacteren.

Sitemap