Creatief en fiscaal vriendelijk verlonen? De loonbonus zet u op weg!

Ondernemingen willen vandaag meer dan ooit hun loonbeleid optimaliseren. Dit betekent keuzes maken rond de inhoud van de loonkorf en deze ook sociaal en fiscaal vriendelijk houden.

Momenteel zien we dat een meerderheid van medewerkers vooral een vast loon krijgt, maar variabele verloning, en meer specifiek prestatieverloning, wordt terug een hot item. Redenen hiervoor zijn o.a.:

 • motiveren van medewerkers
 • aantrekken van (knelpunt)beroepen
 • in de hand houden van de loonkost
 • stimuleren van de samenwerking tussen de collega’s

Loonbonus

Via prestatieverloning willen ondernemingen ervoor zorgen dat hun medewerkers optimaal presteren en loon naar werken verdienen.

De loonbonus (volgens cao 90) is hiervoor een uitstekend middel:

 • een fiscaalvriendelijke bonus voor de medewerkers

Belastbaar = netto! Er wordt dus geen bedrijfsvoorheffing (belasting) ingehouden op het belastbaar bedrag, ook niet bij de berekening van de eindbelasting.

 • een sociaal- en fiscaalvriendelijke maatregel voor de werkgevers

Op de toegekende bonus betaalt de werkgever 33% bijzondere heffing aan de RSZ. De werknemer betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07 % waardoor de verhouding netto t.o.v. kostprijs x 1,53 wordt. De bonus is echter volledig fiscaal aftrekbaar, waardoor de uiteindelijke kost meestal te herleiden is tot het brutobedrag van de bonus.

 • toekenning bedrag is gekoppeld aan collectieve resultaten op basis van door het bedrijf vooropgestelde doelstellingen

De doelstellingen hoeven niet louter financieel te zijn. Ze kunnen gekoppeld worden aan een gezondheids- of veiligheidsbeleid (beperken ongevallen, ziektes...). Ze kunnen bijvoorbeeld ook mee bijdragen aan een groener bedrijfsimago (doel van vermindering gemiddeld brandstofverbruik van de firmawagens, printpagina’s doen dalen...).

 • bij behalen doelstelling uitkering bonus aan de voltallige groep volgens eenzelfde eenduidige berekening

De berekening kan wel pro rata de tewerkstellingsbreuk, ook eventueel volgens de effectief gepresteerde en gelijkgestelde uren of dagen.

 • geen verworven recht

Elk jaar kan het bedrag en de doelstelling gewijzigd worden. U hoeft daarnaast niet elk jaar een bonus te voorzien.

 • retentie van personeel

In het kader van behoud van goede arbeidskrachten kan het plan voorzien dat werknemers die het werk vrijwillig verlaten voor het einde van de doelstellingsperiode geen recht openen op de bonus.

 • bedrag dat u in 2017 kan toekennen bedraagt maximaal € 3.255

In de praktijk zien we een vrij heterogene bepaling van het bedrag. Tal van studies tonen aan dat medewerkers een bonus van 3 à 4% van het netto jaarsalaris als motiverend beschouwen.

 • cao of toetredingsakte (met plan) die een procedure doorloopt is noodzakelijk

Om een bonus te kunnen toekennen, dient de werkgever ofwel een caoaf te sluiten of een toetredingsakte op te maken die een specifieke procedure dient te doorlopen ten opzichte van de medewerkers en ten opzichte van FOD WASO. Indien u een jaarplan met jaardoelstelling voorziet, dient die procedure tegen 30 april 2017 doorlopen te zijn.

Een loonbonus in uw onderneming?

Heel wat bedrijven leggen momenteel de doelstellingen voor 2017 vast. Het effectief koppelen van die doelstellingen aan een loonbonus is nu dus zeker aan de orde. Het uitschrijven van die doelstelling in een cao of toetredingsakte dient dan best te gebeuren in het begin van het jaar 2017.

Voor de begeleiding van uw loonbeleid en van de invoering van de loonbonus kan u een beroep doen op de experten van ADMB HR Services.

Groups:
Sitemap