Stagiairs met beperking niet langer onderworpen aan de RSZ

12/12/2017

De federale regering heeft op 15 oktober jl. een Koninklijk Besluit genomen (gepubliceerd in het Staatsblad op 19 oktober) dat een einde maakt aan de onderwerping aan de sociale zekerheid van gehandicapte stagiairs, onder wie AVIQ-stagiairs onder Beroepsaanpassingscontract (BAC). Dit gewijzigde statuut treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2017.

Wat is een Beroepsaanpassingscontract?

Het Waalse Agentschap voor een Kwaliteitsvol Leven (AVIQ) – afdeling Handicap biedt verschillende steunmaatregelen aan om de professionele integratie van personen met een beperking te vergemakkelijken.  

Het Beroepsaanpassingscontract (BAC) maakt deel uit van die steunmaatregelen. Dit contract omhelst een opleiding in een reële werksituatie om de professionele integratie van iemand met een beperking voor te bereiden. Op basis van deze ervaring, kan de stagiair binnen het vormingsbedrijf, opleidingsbedrijf of elders onder een arbeidscontract aangeworven worden. 

Niet langer onderworpen aan de sociale zekerheid

AVIQ-stagiairs onder Beroepsaanpassingscontract (BAC) zijn niet langer onderworpen aan de sociale zekerheid sinds 1 oktober 2017. De opleidingsvergoedingen die het vormingsbedrijf betaalt, zijn dus niet langer onderworpen aan (persoonlijke en patronale) RSZ-bijdragen. De tussenkomst van AVIQ die bestond uit een terugbetaling van 70% van de opleidingsvergoedingen en van de RSZ-bijdragen, zal beperkt worden tot de terugbetaling van 70% van de opleidingsvergoedingen, aangezien de RSZ-bijdragen niet langer verschuldigd zijn. 

Dit gewijzigde statuut brengt andere veranderingen met zich mee:

 • Geen aangifte meer van BAC-stagiairs in de driemaandelijkse DMFA.
 • Dimona uit dienst op 30 september 2017 om het einde van het statuut vast te leggen. Gelet op de laattijdige publicatie van het koninklijk besluit, zal deze ‘Dimona OUT’ natuurlijk niet als laattijdig beschouwd worden door de RSZ. 
 • Dimona in dienst ‘DWD’ (‘Dimona Without DmfA’) op 01 oktober 2017 om het nieuwe statuut vast te stellen.   
 • Einde van het recht op vakantie, aangezien er geen  socialezekerheidsbijdragen meer betaald worden: 
  • Wanneer het om personen gaat die als arbeider aangegeven werden, moet er niets gedaan worden. Ze zullen volgend jaar een vakantiecheque ontvangen, berekend op basis van de bezoldigingen die in 2017 aan de RSZ werden aangegeven. 
  • Wanneer het om bedienden gaat, moet het vormingsbedrijf  hen vakantiegeld uitdiensttreding uitbetalen op 30 september 2017 volgens dezelfde procedure als wanneer een bediende de onderneming verlaat.  
  • Vanaf oktober 2017 hebben AVIQ-stagiairs niet langer recht op betaald verlof. Het AVIQ stelt echter voor om per opleidingsmaand minstens 2 dagen onbetaald verlof  toe te kennen, waarbij die dagen gegroepeerd kunnen worden.  Geen recht op gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid ten laste van het vormingsbedrijf
 • Geen recht op gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid ten laste van het vormingsbedrijf.  
 • Als de BAC-stagiair zijn statuut van werkloze (vrijgesteld van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt) of van invalide (met toestemming van het RIZIV of van zijn adviserend geneesheer om de opleiding te volgen) behouden heeft, zal hij zijn mutualiteit op de hoogte moeten stellen om vergoed te worden op basis van dit bijzondere statuut ingeval van ziekte. Indien hij noch werkloos, noch invalide is, zal hij geen vergoeding ontvangen van zijn mutualiteit in geval van arbeidsongeschiktheid. 
 • Om zijn rechten op een tussenkomst van de mutualiteit in zijn gezondheidszorgen te behouden (consultaties bij de artsen, geneesmiddelen, heelkundige ingrepen, met inbegrip van bevalling), zal de stagiair persoonlijke bijdragen moeten betalen aan zijn mutualiteit). 

Het AVIQ stuurde een persoonlijk schrijven naar elke BAC-stagiair om hen op de hoogte te brengen van hun nieuwe statuut. 

Wat kan Groep ADMB voor u betekenen?

Aarzel niet om contact op te nemen met ADMB Sociaal Bureau als u AVIQ-stagiairs tewerkstelt onder Beroepsaanpassingscontract (BAC). 

Sitemap