Nieuwe inkomstengrenzen voor loonoverdracht en loonbeslag in 2017

09/01/2017

De overheid indexeert jaarlijks de grensbedragen voor loonoverdracht en loonbeslag. Bij loonbeslag of loonoverdracht moet een werkgever een deel van het loon van een medewerker doorstorten naar een schuldeiser van deze laatste. Zo levert de werkgever zijn bijdrage in de strijd tegen overmatige schuldenlast. Door de indexsprong van vorig jaar liggen de grensbedragen in 2017 iets hoger.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde recent de nieuwe inkomstengrenzen voor dit jaar. Die bedragen verschillen voor beroepsinkomsten en vervangingsinkomens. Personen met kinderen ten last zien het gedeelte van hun loon of uitkering dat niet vatbaar is voor loonbeslag of loonoverdracht stijgen.

Beroepsinkomsten

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

Tot en met € 1.085

Niet beslagbaar

Niets

Vanaf € 1.085 tot en met € 1.166

Beslagbaar voor 20%

€ 16,20

Vanaf € 1.166 tot en met € 1.286

Beslagbaar voor 30%

€ 36

Vanaf € 1.286 tot en met € 1.407

Beslagbaar voor 40%

€ 48,40

Vanaf € 1.407

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Concreet: als een werknemer in 2017 maandelijks € 1.507 netto verdient, dan krijgt hij of zij een gegarandeerd inkomen van € 1.306,40 (€ 1.507 - € 16,20 - € 36 - € 48,40 - € 100). In totaal gaat er € 200,6 naar de schuldeiser.

Vervangingsinkomens

Als de schuldenaar enkel vervangingsinkomens krijgt, bijvoorbeeld bij werkloosheid of langdurige ziekte, valt de schijf van 30% weg. Hieronder vindt u de nieuwe inkomstengrenzen voor vervangingsinkomens in 2017.

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

Tot en met € 1.085

Niet beslagbaar

€ 0

Vanaf € 1.085 tot en met € 1.166

Beslagbaar voor 20%

€ 16,20

Vanaf € 1.166 tot en met € 1.407

Beslagbaar voor 40%

€ 96,40

Vanaf € 1.407

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Kinderen ten laste

Per kind ten laste van de persoon die te maken heeft met loonbeslag of loonoverdracht, stijgt het volledig onbeslagbaar gedeelte met € 67.

Toch komt niet elk kind hiervoor in aanmerking. De wetgever zegt dat het ‘kind ten laste’ in deze context jonger moet zijn dan 25 jaar of onder het statuut van verlengde minderjarigheid moet vallen. Kinderen komen ook in aanmerking als de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten – als ouder of in de hoedanigheid van zorgouder - op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding. Bovendien mag een kind in 2017 niet meer verdienen dan hieronder aangegeven om nog ten laste te zijn voor zijn of haar ouder of voogd.

Statuut schuldenaar

Maximaal inkomen kind ten laste in 2017

Samenwonende

€ 3.076

Alleenstaande

€ 4.443

Gehandicapt kind

€ 5.633

Toch volledig loonbeslag

In sommige situaties gelden de grenzen van gedeeltelijke onbeslagbaarheid niet en kan het volledig nettoloon toch naar de schuldeiser gaan. De uitzonderingen:

  • beslag of overdracht wegens onderhoudsschulden
  • een loondelegatie
  • een collectieve schuldenregeling

Sitemap