Meerjarenakkoord federale private gezondheidssector

14/11/2017

Na lang onderhandelen sloten de sociale partners uit de gezondheidssector en de kabinetten van ministers Peeters en De Block op 25 oktober een nieuw meerjarenakkoord voor de federale gezondheidssector. In die overeenkomst zijn heel wat nieuwe maatregelen opgenomen.

Het meerjarenakkoord

Het akkoord is van toepassing op de federale gezondheidsdiensten die onder PC 330 vallen. Het gaat meer bepaald om: de private ziekenhuizen, de Forensische psychiatrische centra, de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra, de revalidatiecentra (die nog federaal zijn gebleven), en de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis.

De ouderenzorg, het grootste deel van de (autonome) revalidatiecentra, de PVT’s en initiatieven beschut wonen, vallen ondertussen onder de bevoegdheid van de gewesten. Ze zijn dus niet onderworpen aan dit akkoord. Voor hen zijn er onderhandelingen bezig met de Vlaamse overheid.

Het nieuw akkoord, en de daaraan gekoppelde budgetten die voorzien zijn, is geldig tot eind 2020. Veel van de afgesproken maatregelen moeten wel nog verder uitgewerkt worden via collectieve arbeidsovereenkomsten.

Afgesproken maatregelen

Hieronder vindt u een kort overzicht van de afgesproken maatregelen.

 • IF-IC

Binnen de sector is er al lang vraag om de huidige functieclassificatie, en de daaraan gekoppelde barema’s, beter aan te passen aan de realiteit.  Net daarom werd het Instituut voor Functieclassificatie (IF-IC) opgericht.  Dit instituut deed verschillende loonstudies met gegevens van de instellingen uit de sector. Op basis van hun vaststellingen werkte het instituut een nieuw model uit waarbij de werknemers meer verloond worden op basis van hun functie-inhoud en –zwaarte en niet langer uitsluitend op basis van hun barema.

Bovendien wordt er minder rekening gehouden met de factor anciënniteit. Bedoeling is ook om de volgende premies en toeslagen op te nemen in het barema: de premies Bijzondere Beroepstitel en Bijzondere Beroepsbekwaamheid, de functietoeslag en/of het functiecomplement voor diensthoofden, en de haard- en/of standplaatstoelage. Hoe dit er concreet zal uitzien, moet verder uitgewerkt worden via cao’s.

Elke individuele werknemer die momenteel binnen de sector werkzaam is, zal de keuze krijgen om al dan niet over te stappen naar het IF-IC barema. Iedereen die na 1/1/18 in dienst treedt, heeft geen keuze en zal automatisch onder het nieuwe barema vallen.

 • Versterking tweede pensioenpijler

De federale regering maakt budget vrij om te streven naar 0,6% van het brutoloon.

 • Eenmalige verhoging eindejaarspremie

De federale regering zal het vast gedeelte van de eindejaarspremie voor 2017 eenmalig verhogen met een forfaitair bedrag dat nog bepaald moet worden in een sectorale cao.

 • Modern loopbaanbeleid

Er komt een werkgroep die moet nadenken over een modern loopbaanbeleid, waaronder de eindeloopbaandagen vallen.  Dit zal gebeuren in fases. Het is in elk geval de bedoeling dat de verworven rechten ook in de toekomst gerespecteerd worden.

 • Kwalitatieve maatregelen

Uiterlijk in het eerste trimester van 2018 is het bedoeling om één of meerdere cao’s te ondertekenen rond de thema’s  stabiliteit, flexibele arbeidsorganisatie, vakantieregeling, syndicale vorming en anciënniteit.

o Meer stabiliteit: voorrang aan deeltijdse werknemers en aan werknemers met een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd bij de toewijzing van een voltijdse betrekking of bijkomende contractuele uren, verplichte schriftelijke mededeling aan de werknemers ingeval er uren/betrekkingen vrij komen,…

o Flexibele arbeidsorganisatie:

 • de werknemer mag op het einde van een trimester ten hoogste 50 uren overdragen naar een volgend trimester zonder dat dit aanleiding geeft tot overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op een semester. De referteperiode van 6 maanden moet vrij gekozen kunnen worden
 • de rustpauze kan in bepaalde gevallen van 11 uur naar 9 uur gebracht worden
 • voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster zullen enkel bijkomende uren die op vraag van de werkgever gepresteerd worden, buiten het definitieve uurrooster, recht geven op betaling van overloon;
 • bij de opmaak van de uurroosters wordt er in 3 fasen gewerkt: een eerste voorlopige planning 3 maanden op voorhand; uiterlijk 1 maand voor aanvang kan het voorlopig uurrooster nog gewijzigd worden via gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer of door de werkgever omwille van de noden van de dienst en indien alle andere oplossingen zoals mobiele equipe zijn uitgeput; 7 kalenderdagen voor de geplande uitvoering is het uurrooster definitief en kan er enkel nog een wijziging gebeuren in gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer.

o Vakantieregeling: recht op 2 opeenvolgende weken vakantie met inclusief 3 weekends, tijdige opmaak verlofplanning, versterking mobiele equipes.
o Syndicale vorming: doelstelling om de bestaande cao’s te moderniseren
o Valorisatie anciënniteit: bespreking oude cao overname anciënniteit

 • Preventie psychosociale risico’s

Er komt een kaderakkoord voor de zorgsector, waarbij het de bedoeling is dat alle instellingen een eigen beleid zullen verder uitwerken voor het voorkomen  en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval

 • Hervorming ziekenhuislandschap

Er komt een werkgroep om het sociaal luik te ontwikkelen.

 • Opleiding en tewerkstelling – continuïteit bestaande projecten

Er zal ingezet worden op een modernisering van de opleidingsprojecten 600 en 360. Opleidingen rond stress, agressie en psychosociale risico’s krijgen bijkomende aandacht.

Concrete invulling

Voor verdere concrete invulling van deze thema’s,  is het wachten op de sectorale cao’s. Groep ADMB volgt dit verder op, en houdt u op de hoogte.

Sitemap