Loop geen korting mis bij aanwerving oudere werknemer in Vlaanderen

06/07/2018

Wanneer u een oudere werknemer in het Vlaams Gewest aanwerft, mag u zeker niet vergeten na te gaan of uw kandidaat ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Als dat het geval is, kan u immers genieten van een hogere vermindering tijdens de eerste twee jaren van tewerkstelling.

Vlaamse RSZ-verminderingen

Sinds 1 juli 2016 voorziet het Vlaamse Gewest twee specifieke doelgroepverminderingen voor oudere werknemers. De focus ligt daarbij zowel op de aanwerving als het behoud van de tewerkstelling van 55-plussers.

Voorwaarden

Om van de voordelen te kunnen genieten, moet uw werknemer:

  • minstens 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal;
  • tewerkgesteld worden in een vestiging gelegen in het Vlaams Gewest;
  • behoren tot de zogenaamde ‘categorie 1’ (de privésector) voor de toepassing van de structurele vermindering;
  • een refertekwartaalloon genieten dat lager ligt dan € 13.400;
  • effectief arbeidsprestaties leveren.

Hogere bedragen

Voldoet uw medewerker aan alle voorwaarden? Dan kan u elk kwartaal de zogenaamde ‘vermindering voor zittende oudere werknemers’ toepassen.
Het gaat om deze bedragen:

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Basisbedrag van de vermindering per kwartaal

55 jaar – 59 jaar

€ 600

Vanaf 60 jaar (ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.150

Gaat het echter over de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende, dan kan u tijdens de eerste 8 kwartalen deze hogere bedragen toepassen:

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving

Basisbedrag van de vermindering per kwartaal

55 jaar – 59 jaar

€ 1.150

Ouder of gelijk aan 60 jaar, maar wel jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.500

Minstens 1 dag volstaat

Het volstaat dat uw werknemer in de maand vóór de indienstneming minstens 1 werkdag geregistreerd stond als niet-werkende werkzoekende. De kandidaat kan dit online regelen via ‘Mijn Loopbaan’ bij de VDAB.

Sitemap