Hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

05/09/2017

De hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen is een van de prioritaire doelstellingen van de strategie 2025 van de Brusselse Regering. Ze willen zo onder meer de tewerkstellingsmaatregelen vereenvoudigen en de gewestelijke middelen ten gunste van de Brusselaars herverdelen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste om zijn tewerkstellingsmaatregelen te hervormen rond 3 pijlers: activering, inschakeling en retentie.

Pijler 1: Activering

Drie nieuwe maatregelen hebben betrekking op de werkgevers: de Activa Brussels, de Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid en de Aanmoedigingssteun voor opleiding. Ze vervangen de federale doelgroepvermindering Langdurig werkzoekenden, beter bekend als 'Plan activa'.

Lees hier alle gedetailleerde informatie rond pijler 1. 

Pijler 2: Inschakeling

Het gaat hier om een vermindering van de loonkosten voor werkgevers van de non-profitsector of van de openbare sector die beslist hebben een laaggeschoolde (geen diploma hoger middelbaar onderwijs) Brusselaar jonger dan 25 jaar, die tijdens de 18 maanden na de beëindiging van zijn studies geen werk heeft gevonden, aan te werven via een voltijds contract voor een periode van één jaar.
Dit inschakelingscontract biedt de jongere een springplank naar een duurzame en kwaliteitsvolle baan, alsook een beroepservaring. Om dit type tewerkstelling aan te moedigen, zal een premie van € 24.000 tot € 27.000 uitbetaald worden aan de werkgever.

Pijler 3: Retentie

Het doel van deze pijler bestaat erin om ‘oudere werknemers’ aan te werven en – vooral – in dienst te houden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die uitsluitend gericht zijn op in Brussel wonende Brusselaars, is de steunmaatregel ‘oudere werknemers’ gericht op de tewerkstelling van oudere werknemers in Brussel, ongeacht of het om Brusselse, Waalse of Vlaamse werknemers gaat. De plaats van vestiging van de werkgever primeert dus, en niet de woonplaats van de werknemer.
In tegenstelling tot de andere Brusselse maatregelen bestaat de steunmaatregel ‘oudere werknemers’ uit een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen en niet uit een werkuitkering die van het nettoloon afgetrokken wordt.
Het bedrag van de vermindering schommelt tussen € 400 en € 1.500 per trimester, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Vervangen deze steunmaatregelen de “Taxshift” in Brussel?

Neen. Deze nieuwe Brusselse steunmaatregelen vervangen de federale maatregelen ‘Activa’ en ‘doelgroepvermindering oudere werknemers’. De steunmaatregelen die voortvloeien uit de Taxshift (verminderingen eerste aanwervingen), zijn federale steunmaatregelen waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is. De nieuwe Brusselse werkuitkeringen (Activa Brussels en Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid) kunnen dus gecombineerd worden met de verminderingen eerste aanwervingen (Taxshift).

Sitemap