Hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

05/09/2017

De hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen is een van de prioritaire doelstellingen van de strategie 2025 van de Brusselse Regering. Ze willen zo onder meer de tewerkstellingsmaatregelen vereenvoudigen en de gewestelijke middelen ten gunste van de Brusselaars herverdelen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste om zijn tewerkstellingsmaatregelen te hervormen rond 3 pijlers: activering, inschakeling en retentie.

Pijler 1: Activering

Drie nieuwe maatregelen hebben betrekking op de werkgevers: de Activa Brussels, de Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid en de Aanmoedigingssteun voor opleiding. Ze vervangen de federale doelgroepvermindering Langdurig werkzoekenden, beter bekend als 'Plan activa'.

  • Activa Brussels bestaat uit een werkuitkering van € 350 of € 800, die door werkgever in mindering gebracht moet worden van het nettoloon. Het luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ zoals dit tot eind september 2017 bestond in het kader van de federale Activa-maatregel, wordt afgeschaft. De nieuwe Activa-maatregel is toegankelijk voor elke niet-werkende werkzoekende die minstens sinds 12 maanden bij ACTIRIS is ingeschreven. Als voorwaarde geldt dat de werknemer zijn hoofdverblijfplaats tijdens de volledige activeringsperiode in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en behoudt.

    De werkuitkering wordt slechts uitbetaald als de werknemer minstens halftijds wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur (minimaal 6 maand).
     
  • Activa verminderde arbeidsgeschiktheid neemt eveneens de vorm aan van een werkuitkering (van € 750 of € 800) die de werkgever in mindering kan brengen van het nettoloon. In tegenstelling tot de Activa Brussels is de Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid, zoals de naam aangeeft, enkel toegankelijk voor Brusselse niet-werkende werkzoekenden die bij ACTIRIS zijn ingeschreven en die een verminderde ‘arbeidsgeschiktheid’ hebben (erkenning door de PHARE, tewerkstelling in een maatwerkbedrijf enz.). Er is echter geen enkele voorwaarde m.b.t. een minstens halftijdse tewerkstelling of een tewerkstelling voor een minimumduur voorzien.  
     
  • Aanmoedigingssteun voor opleiding is een financiële aanvulling van maximaal € 5.000 om de kosten te dekken van de opleidingen die werden gevolgd tijdens de periode van toekenning van de werkuitkering  in het kader van de Activa Brussels of Activa verminderde arbeidsgeschiktheid. Deze steunmaatregel is echter enkel beschikbaar voor opleidingen gevolgd door jongeren onder de 30 jaar die geen getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben en die tewerkgesteld zijn met een voltijds contract van onbepaalde duur.

Pijler 2: Inschakeling

Het gaat hier om een vermindering van de loonkosten voor werkgevers van de non-profitsector of van de openbare sector die beslist hebben een laaggeschoolde (geen diploma hoger middelbaar onderwijs) Brusselaar jonger dan 25 jaar, die tijdens de 18 maanden na de beëindiging van zijn studies geen werk heeft gevonden, aan te werven via een voltijds contract voor een periode van één jaar.
Dit inschakelingscontract biedt de jongere een springplank naar een duurzame en kwaliteitsvolle baan, alsook een beroepservaring. Om dit type tewerkstelling aan te moedigen, zal een premie van € 24.000 tot € 27.000 uitbetaald worden aan de werkgever.

Pijler 3: Retentie

Het doel van deze pijler bestaat erin om ‘oudere werknemers’ aan te werven en – vooral – in dienst te houden. In tegenstelling tot de andere maatregelen die uitsluitend gericht zijn op in Brussel wonende Brusselaars, is de steunmaatregel ‘oudere werknemers’ gericht op de tewerkstelling van oudere werknemers in Brussel, ongeacht of het om Brusselse, Waalse of Vlaamse werknemers gaat. De plaats van vestiging van de werkgever primeert dus, en niet de woonplaats van de werknemer.
In tegenstelling tot de andere Brusselse maatregelen bestaat de steunmaatregel ‘oudere werknemers’ uit een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen en niet uit een werkuitkering die van het nettoloon afgetrokken wordt.
Het bedrag van de vermindering schommelt tussen € 400 en € 1.500 per trimester, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Vervangen deze steunmaatregelen de “Taxshift” in Brussel?

Neen. Deze nieuwe Brusselse steunmaatregelen vervangen de federale maatregelen ‘Activa’ en ‘doelgroepvermindering oudere werknemers’. De steunmaatregelen die voortvloeien uit de Taxshift (verminderingen eerste aanwervingen), zijn federale steunmaatregelen waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is. De nieuwe Brusselse werkuitkeringen (Activa Brussels en Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid) kunnen dus gecombineerd worden met de verminderingen eerste aanwervingen (Taxshift).

Sitemap