Franstalig Waals Gewest hervormt steunmaatregelen werkgelegenheid

12/06/2017

Op 1 juli 2017 worden de steunmaatregelen voor de werkgelegenheid, bestemd voor Waalse werkgevers en werknemers, volledig herzien. De Activa-maatregel, die al enkele jaren in voege is, houdt op te bestaan. Voortaan zal men het ook hebben over ‘impulsen’ bestemd voor jongeren, niet-werkende werkzoekenden en oudere werknemers. Deze steunmaatregelen hebben een ander doel en zijn bestemd voor een andere doelgroep dan de federale tewerkstellingsmaatregelen.

Filosofie van de hervorming

In het kader van de 6de staatshervorming werden heel wat materies overgeheveld naar de Gewesten, waaronder werkgelegenheid. Het Waals Gewest wil de steunmaatregelen transparanter en doeltreffender maken. Hiervoor wil het het aantal maatregelen beperken, ze meer richten op de doelgroepen die ze het hardst nodig hebben en de werknemer die van werkgever verandert de mogelijkheid bieden het saldo van zijn steunpakket mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever.

Impuls ‘Jonge werknemers < 25 jaar'

De impuls ‘Jonge werknemers < 25 jaar’ moet de federale doelgroepvermindering ‘jonge werknemers’ vervangen.

De steunmaatregel zal de vorm aannemen van een degressieve werkuitkering (deel van het nettoloon betaald door de RVA) gespreid over 36 maanden:

 • € 500 per maand gedurende 2 jaar
 • € 250 per maand gedurende de volgende 6 maanden
 • € 125 per maand gedurende de laatste 6 maanden

Deze bedragen gelden voor een voltijdse tewerkstelling. In geval van deeltijdse tewerkstelling is er proratisering.

De impuls ‘jongeren < 25 jaar’ beoogt 2 types jongeren:

 • laaggeschoolde jongeren onder de 25 jaar (zonder getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs) die sinds minstens 1 dag ingeschreven zijn bij de FOREM;
 • middengeschoolde jongeren onder de 25 jaar (hoogstens een getuigschrif Hoger Secundair Onderwijs) die sinds minstens 6 maanden ingeschreven zijn bij de FOREM.

Aangezien het om een werkuitkering gaat, moet de jonge werknemer zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalig Waals Gewest maar de plaats van tewerkstelling is niet van belang. Wanneer hij verhuist naar een plaats buiten het Franstalig Waals Gewest, zal de werkuitkering niet langer uitbetaald worden.

Deze steunmaatregel is een eenmalige maatregel die tijdens de loopbaan van een jonge werknemer slechts één keer kan worden toegekend. Wanneer de jonge werknemer echter uit dienst treedt voor het einde van de eerste 36 maanden van tewerkstelling (voor de volledige aanzuivering van de maatregel), dan wordt de steunmaatregel tijdelijk opgeschort en kan zijn nieuwe werkgever van het saldo genieten tot het ogenblik waarop de jonge werknemer de leeftijd van 28 jaar bereikt.

Impuls ‘Inschakeling’

Dit mechanisme beoogt de steunmaatregelen voor de tewerkstelling van niet-tewerkgestelde Waalse jongeren onder de 25 jaar die meer dan 18 maanden ingeschreven zijn bij de FOREM, die geen enkele beroepservaring hebben en die voor het eerst door een werkgever in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst voor een periode van minstens 12 maanden. De tewerkstelling moet voltijds zijn. Tijdens het inschakelingscontract wordt de jonge werknemer bezoldigd volgens de geldende voorwaarden in de betreffende sector voor de uitgeoefende functie.

Het inschakelingscontract bestaat uit een forfaitaire financiële steun aan de werkgever in de vorm van een werkuitkering en, indien dit nuttig blijkt, uit een begeleiding van de jonge werknemer door de FOREM via de MIRE’s (Missions régionales pour l’emploi) vóór, tijdens en na de looptijd van het contract.

De werkuitkering wordt toegekend tijdens de volledige looptijd van het inschakelingscontract (€ 700 per maand gedurende 12 maanden) en uiterlijk tot de jonge werknemer de leeftijd van 26 jaar bereikt. Na deze leeftijd, zowel wanneer de uitkering nog wordt toegekend als wanneer ze opgeschort werd, zal ze definitief stopgezet worden. Wanneer hij verhuist naar een plaats buiten het Franstalig Waals Gewest, zal de werkuitkering niet langer uitbetaald worden en zal de maatregel opgeschort worden.

Net als in het geval van de impuls ‘Jonge werknemers < 25 jaar’ kan de jonge werknemer slechts één keer gebruik maken van een inschakelingscontract, maar wanneer hij uit dienst treedt alvorens de steunmaatregel volledig te hebben opgebruikt, kan zijn nieuwe werkgever het saldo gebruiken tot de betrokken werknemer de leeftijd van 26 jaar heeft bereikt.

De plaats van tewerkstelling en het opleidingsniveau van de jonge werknemer spelen dus geen enkele rol.

Impuls ‘+12 maanden’

Deze impuls moet de federale doelgroepvermindering ‘langdurig werkzoekenden’ – beter bekend onder de naam Activa – vervangen.

Waar de Activa-steunmaatregel doorgaans een luik ‘vermindering van de patronale RSZ-bijdragen’ en een luik ‘werkuitkering’ inhield, omvat de impuls ‘+12 maanden’ enkel het luik ‘werkuitkering’. In tegenstelling tot de Activa-maatregel, met een zeer ruim toepassingsgebied dat verschilde afhankelijk van de leeftijd en de duur van inschrijving als werkzoekende, heeft de impuls ‘+12 maanden’ slechts betrekking op één situatie: niet-tewerkgestelde Waalse werkzoekenden die sinds méér dan12 maanden bij de FOREM ingeschreven zijn. De leeftijd, het opleidingsniveau en de plaats van tewerkstelling zijn ook in dit geval niet van belang.

De werkuitkering wordt degressief toegekend gedurende een periode van 24 maanden te rekenen vanaf de indiensttreding:  

 • € 500 per maand gedurende de eerste 12 maanden
 • € 250 per maand gedurende de volgende 6 maanden
 • € 125 per maand gedurende de laatste 6 maanden

In tegenstelling tot de twee impulsen voor werknemers jonger dan 25 jaar, die eenmalige maatregelen zijn, kan de impuls ‘+12 maanden’ verschillende keren herhaald worden wanneer de werkzoekende  tussen twee tewerkstellingen opnieuw voor méér dan 12 maanden  werkloos wordt.

Impuls ‘+55 jaar’

In tegenstelling tot de andere impulsen is het toepassingsgebied van de steunmaatregel ‘+55 jaar’ beperkter: deze maatregel is enkel gericht op de Waalse profitsector en de tewerkstelling dient uitsluitend te gebeuren bij een Waalse werkgever (Franstalig Waals Gewest).

In tegenstelling tot de andere impulsen neemt de steunmaatregel ‘+55 jaar’ de vorm aan van een vermindering van de patronale RSZ-bijdragen. De maatregel sluit aan op de federale doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’, met dat verschil dat de nieuwe impuls betrekking heeft op werknemers die minstens 55 jaar oud zijn (54 jaar voor de federale maatregel) en dat de verdeling van de RSZ-verminderingen gewijzigd zal worden:

 • € 400 voor personen van minstens 55 jaar tot 57 jaar
 • € 1.000 voor personen van minstens 58 jaar tot 61 jaar
 • € 1.500 voor personen van minstens 62 jaar tot de wettelijke pensioenleeftijd.

Wanneer voldoet kandidaat aan voorwaarden voor een impuls?

Op de website van de FOREM zal een module terug te vinden zijn, waar men enkel een aantal gegevens rond de werkzoekende moet invoeren om de dag voor zijn indiensttreding te weten of hij in aanmerking komt.

Het resultaat van de raadpleging heeft betrekking op alle impulssituaties. Er zijn telkens 3 opties mogelijk:

 • Wanneer de voorwaarden vervuld zijn, verschijnt het teken . Het bedrag van de uitkering alsook de duur van de toekenning in maanden worden per uitkeringsschijf opgegeven.
 • Wanneer de voorwaarden niet vervuld zijn, verschijnt het teken  met vermelding van het motief van de weigering.
 • Als de steunmaatregel in uitvoering is, zal het bruikbare saldo zichtbaar zijn.

Sitemap