Eindejaarswetten in werking

08/01/2018

In het Belgisch Staatsblad van 29 december zijn, op het nippertje, een aantal wetten verschenen met bepalingen die in werking treden op 1 januari 2018.

Programmawet

Zo treedt de Programmawet in werking op 1 januari van dit jaar. Daarin zijn belangrijke nieuwe bepalingen en wijzigingen opgenomen:

  • Een verhoging van de verschuldigde bijdrage op het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen (Wijnickxbijdrage).
  • De wetgever breidt het systeem van flexijobs uit naar een aantal bijkomende sectoren. Ook gepensioneerden kunnen bovendien flexijobs uitvoeren.
  • Werkgevers kunnen een winstpremie toekennen. Dat is de mogelijkheid om een deel van de winst fiscaal en sociaal aantrekkelijk uit te keren aan werknemers onder de vorm van een bonus. Zo’n winstpremie kan u al toekennen op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.
  • Er is een vereenvoudigde procedure van kracht voor het invoeren van nachtarbeid in de e-commerce. Daarnaast staat de wetgever ook zondagsarbeid toe, mits het vervullen van een aantal formaliteiten.
  • De wetgever voert een activeringsbijdrage in ten laste van de werkgever. Deze bijdrage moet u als werkgever betalen als u een oudere werknemer op non–actief plaatst (vrijstelling van prestaties).
  • De wetgever voert een responsabiliseringsbijdrage in ten laste van de werkgever. Deze bijdrage moet u als werkgever betalen wanneer u een vacante betrekking niet bij voorrang toekent aan een deeltijdse werknemer die hiervoor een schriftelijke aanvraag indiende.
  • Er zijn wijzigingen in de mogelijkheid om als werkgever een loonbonus toe te kennen. Zo kunnen ondernemingen die overgaan tot een collectief ontslag, de loonbonus niet langer toekennen.

Wet tot hervorming vennootschapsbelasting

Daarnaast verscheen ook de Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voorziet dat vanaf 1 januari 2018 ook bepaalde bachelordiploma’s in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling bij het doorstorten van een bedrijfsvoorheffing bij wetenschappelijk onderzoek.

Sitemap