Eerste Hulp Bij Ontslag

03/10/2017

Een ontslag is zowel voor een werkgever als een werknemer een ingrijpende gebeurtenis. Als werkgever is het belangrijk dat u zich bewust bent van de verplichtingen die een ontslag met zich meebrengt. In sommige gevallen bent u als werkgever immers verplicht outplacementbegeleiding aan te bieden. We lichten hieronder de drie stelsels toe die outplacement beschrijven.

De stelsels

Het algemene stelsel, een nieuw rechtskader dat in werking trad op 1 januari 2014, is het voorrangsstelsel. Als een werknemer niet binnen dit algemene stelsel valt, dient het bijzondere stelsel (cao nr. 82bis) gevolgd te worden. Als de werknemer ook hier niet in past, kan men zich beroepen op cao nr. 51.

Het algemene stelsel
Indien de werkgever een werknemer ontslaat (niet omwille van dringende reden) en deze werknemer heeft recht op een opzegtermijn van minstens 30 weken, dient men de bepalingen binnen het algemene stelsel te volgen. De werkgever is dan verplicht een outplacementaanbod te doen en de werknemer is verplicht hierop in te gaan.

Dit stelsel is van toepassing op alle werkgevers, ongeacht of ze behoren tot de privésector of de openbare sector. De werkgever kan de werknemer ontslaan met een te presteren opzeggingstermijn, of met betaling van een verbrekingsvergoeding. Beide situaties brengen andere bepalingen met zich mee (termijnen van aanbod en instemming, voorwaarden, sancties).

Het bijzondere stelsel
Enkel als de werknemer die ontslaan is door de werkgever, niet omwille van dringende reden, geen recht heeft op een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken, zal men naar het bijzonder stelsel kijken.

Als deze werknemer minstens 45 jaar is en bij de werkgever minstens 1 jaar anciënniteit telt, moet de werkgever verplicht outplacement aanbieden binnen het bijzondere stelsel. De werknemer dient verplicht in te gaan op het aanbod.

Voor de werknemers die minder dan halftijds werken, werknemers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt of gehandicapte werknemers die onder het paritair comité 327 vallen, dient de werkgever enkel een outplacementaanbod te doen als de werknemer hierom vraagt.  

In het bijzondere stelsel worden enkel de werkgevers van de privésector beoogd. Ook hier kan men overgaan tot het presteren van een opzeggingstermijn of het betalen van een verbrekingsvergoeding, waarvan ook weer de bepalingen verschillen.

Cao nr. 51
Als de werknemer niet onder een van bovenstaande stelsels valt, is outplacement een gunst. Iedere werkgever in de privésector kan vrijwillig een outplacementaanbod doen, bij een individueel ontslag van een werknemer niet omwille van dringende reden. De werknemer is ook niet verplicht het outplacement aan te vragen of hierop in te gaan.

Meer info?

Bovenstaande uitleg van de stelsels is slechts een zeer korte samenvatting van de complexe wetgeving rond outplacement. Als u te maken krijgt met het ontslag van een werknemer, neemt u het best contact op met één van de experten van ADMB HR Services. Op het centraal nummer 02  250 00 50 of via mail (outplacement@admb.be) zijn ze steeds bereikbaar voor bijkomende informatie en praktisch advies.

Sitemap