Bevriezing kinderbijslagfondsen

30/10/2017

In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zij nemen ten laatste op 1 januari 2020 het beheer van de kinderbijslag in handen. Om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden hebben de deelentiteiten in een samenwerkingsakkoord beslist om de bevoegheden van de kinderbijslagfondsen op 1 januari  2018 te bevriezen.

Concreet

Deze beslissing betekent dat het kinderbijslagfonds dat bevoegd is voor de betaling van de kinderbijslag voor een kind op 31 december 2017 zijn bevoegdheid behoudt voor zover er na die datum nog steeds een recht is voor dat kind op basis van de Algemene Kinderbijslagwet.
Dit brengt heel wat concrete gevolgen met zich mee:

  • Als de werkgever verandert van kinderbijslagfonds, is het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever aangesloten is op 31 december 2017 bevoegd  voor de uitbetaling van de kinderbijslag (zowel voor voortzetting van bestaande rechten, als voor de vaststelling van de nieuwe rechten).
  • Een nieuwe werkgever moet zich tot eind 2018 wel nog aansluiten bij een kinderbijslagfonds.
  • Als de rechthebbende wijzigt van werkgever (na 1 augustus 2017) of van sociaal verzekeringsfonds (na 1 februari 2017), heeft dit geen wijziging van kinderbijslagfonds tot gevolg op 1 januari 2018.
  • Bij een wijziging van voorangsgerechtigde rechthebbende voor een kind dat rechtgevend is op 31 december 2017 blijft de bevoegdheid eveneens behouden.
  • Het kinderbijslagfonds dat volgens de actuele regels bevoegd is voor de voorafbetaling van het kraamgeld in 2017 is eveneens bevoegd voor de betaling van de kinderbijslag vanaf de geboorte van het kind in 2018.

Meer info

Tijdens en na de bevriezing kan u natuurlijk blijven rekenen op de dienstverlening en het deskundig advies van ADMB Kinderbijslagfonds.

Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen over hebben, neem dan zeker een kijkje op kinderbijslagfonds.be of neem contact op met ADMB Kinderbijslagfonds op het nummer 050 47 42 04.

Sitemap