Alle sociaaljuridische nieuwigheden uit de beleidsverklaring van premier Michel op een rijtje

18/10/2016

Het liet even op zich wachten, maar op zondag 16 oktober legde premier Charles Michel zijn beleidsverklaring af. Uit deze verklaring en de persberichten die volgden, blijkt dat de regering op bepaalde vlakken – zoals bijvoorbeeld de modernisering van de arbeidstijd en het stimuleren van arbeid – enigszins afwijkt van eerdere circulerende wetsontwerpen. We zetten voor u de belangrijkste punten op een rijtje.

Werkbaar wendbaar werken

De voorziene opsplitsing tussen een ‘sokkel’ en een ‘keuzemenu’ blijft behouden. Een aantal maatregelen zouden onmiddellijk toepasbaar zijn op de bedrijven, andere maatregelen treden dan weer enkel in werking als de sectoren daar zelf voor kiezen.

Arbeidstijd

Het idee om de arbeidsduur op jaarbasis te berekenen en zo werkweken tot 45 uur mogelijk te maken werd opgegeven. De regering spitst zich toe op een flexibilisering op basis van art. 20bis van de Arbeidswet. Dit artikel voorziet een kleine flexibiliteit met piek- en dalroosters waarbij de marges van meer- en minderwerk ten opzichte van een standaard uurrooster beperkt worden tot 2 uur per dag en 5 uur per week.

Ook de mogelijkheid om op sectoraal vlak een regeling uit te werken met arbeidsduurgrenzen tot 11 uur per dag en 50 uur per week werd niet weerhouden. Het ‘plus minus conto’, waarbij de gemiddelde arbeidsduur over een periode van maximum 6 jaar berekend wordt, zou verder uitgebreid worden. Sectoren zullen via een cao elk voor zich kunnen beslissen om dit alternatief in te voeren.

100 vrijwillige overuren

Werknemers zullen nog steeds kunnen kiezen om per jaar voor honderd vrijwillig gepresteerde overuren uitbetaling aan te vragen. Deze overuren mogen niet ingehaald worden en op de uitbetaling is een overloontoeslag van toepassing.

Vorming

Het voorziene groeipad van 5 vormingsdagen per jaar per voltijds equivalent werd behouden. De regering zou hierbij afstappen van het huidige systeem van sanctionering.

Occasioneel telewerk

Aan deze zeer wendbare maatregel zijn geen wijzigingen voorzien. Een werknemer zou zich op occasioneel telewerk kunnen beroepen om onverwachte gebeurtenissen in zijn of haar leven op te vangen zonder daarvoor verlof te moeten gebruiken.

Werkgeversgroeperingen

Overkoepelende werkgeversgroepering zullen tot 50 werknemers in dienst kunnen hebben die ter beschikking staan van verschillende kleine ondernemingen. De erkenningsprocedure wordt eenvoudiger en de erkenning zal voor onbepaalde duur gelden. Het spreekt voor zich dat deze beslissing interessante opportuniteiten biedt voor kmo’s.

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De grootste administratieve vereenvoudiging blijft bestaan: bedrijven zijn niet langer verplicht om alle mogelijke uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen. De verwittigingstermijn voor de kennisgeving van het te presteren variabele uurrooster kan enkel bij sectorale cao gewijzigd worden. Is er geen sectorale cao, dan blijft de verwittigingstermijn van 5 werkdagen behouden.

Het meerurenkrediet voor variabele uurroosters is opgetrokken tot 42 uur per kwartaal of 168 uur per jaar in plaats van de huidige 3 uur per week en 39 uur per referteperiode. Dankzij dit meerurenkrediet kunnen werknemers afwijkende prestaties doen buiten hun voorziene uurrooster zonder dat er hiervoor een toeslag verschuldigd is.

Loopbaansparen – tijdskrediet – schenking van verlofdagen – glijdende werktijden - uitzendarbeid van onbepaalde duur

De voorziene aanpassingen aan deze regelgevingen zijn ongewijzigd behouden.

De wet van 96

De loonnormwet zou vanaf 2017 via een wetswijziging voorzien in een stevig sanctiebeleid. Werkgevers die de loonnorm niet respecteren, riskeren een administratieve geldboete van maximaal € 30.000 per werknemer. Om buitensporigheden te compenseren, wordt de historische loonhandicap mee in overweging genomen bij het bepalen van de loonnorm.

E-commerce

De sociale partners sloten tot nu toe geen sectorakkoorden af om nachtwerk mogelijk te maken. Daarom zal de mogelijkheid tot nachtarbeid in de e-commerce in de wet ingeschreven worden.

Sitemap