Voetbaltrainers worden (weer) betaalde sportbeoefenaars - de wereld op zijn kop?

Het fenomeen van de topvoetballer die na zijn spelerscarrière toetreedt tot het gild van de (top)trainers is genoegzaam bekend. De omgekeerde beweging zou veel meer wenkbrauwengefrons veroorzaken.
En toch ... In België worden voortaan de voetbaltrainers - voor alle duidelijkheid alleen op arbeidsrechtelijk gebied - geacht te behoren tot de categorie der betaalde sportbeoefenaars. Wie dacht te zullen lezen dat Erik Gerets opnieuw de voetbalschoenen aanbindt, moet ik dus ontgoochelen...

1 Arbeidsrechtelijk - de wet van 24 februari 1978

Betaalde sportbeoefenaars die een loon verdienen dat een bepaalde grens overschrijdt, vallen onder het toepassingsgebied van een zeer specifieke Arbeidsovereenkomstenwet (de wet van 24 februari 1978). Deze loongrens wordt jaarlijks bij K.B. vastgesteld en bedraagt momenteel 8.015 EUR/jaar (periode 1/7/06 – 30/6/07).

Deze wet wijkt op een aantal punten af van de klassieke regels die gelden voor een gewone arbeidsovereenkomst voor arbeiders of bedienden (terug te vinden in de wet van 3 juli 1978).

Tot nu toe was de wet enkel van toepassing op de sportbeoefenaars zelf. Door een eind 2006 in het Staatsblad verschenen K.B. geldt de wet van 24 februari 1978 ook voor de voetbaltrainers die meer verdienen dan hogervermelde loongrens. Let wel: deze wijziging betreft niet de trainers uit andere sporttakken!

2 Implicaties op het gebied van RSZ-bijdragen?

Voor de sportbeoefenaars - zowel zij die onder de wet van 24 februari 1978 vallen als de andere - geldt een zeer speciaal stelsel voor de berekening van de verschuldigde RSZ-bijdragen.

De RSZ-bijdragen worden met name op volgende bedragen berekend (grenzen geldig sinds 1 oktober 2006):
  • 1.258,90 EUR/maand (= bedrag GGMMI aan 21 jaar) indien de sportbeoefenaar meer verdient dan dit GGMMI;
  • 629,45 EUR/maand (= 1/2 van dit GGMMI) indien de sportbeoefenaar niet meer verdient dan dit GGMMI;
  • het werkelijk loon, indien dit kleiner is dan de helft van dit GGMMI.
Hoewel de goedverdienende voetbaltrainers arbeidsrechtelijk gelijkgeschakeld worden met de betaalde sportbeoefenaars, wordt deze lijn niet doorgetrokken naar de berekening van de RSZ-bijdragen. Net zoals voor de “gewone” bedienden worden de RSZ-bijdragen voor voetbaltrainers nog steeds berekend op het werkelijke loon.


Bron:
K.B. van 15 december 2006 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbaltrainers, B.S. van 27 december 2006, editie 2

Contact: info@admb.be

Datum: 06/03/2007